12 سنت

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

سنت یک

 

منافع مشترك ما بايست در رأس قرار گيرد .بهبودی شخصی به اتحاد NA بستگی دارد .

 

سنت اول، مربوط به اتحاد و منافع مشترك است. یکى از مهم ترین نکات زندگى جدید ما این است که ما جزیى از یک گروه معتادان در حال بهبودى هستیم.

بقاى ما، مستقیماً به بقاى گروه و انجمن بستگى دارد. برای حفظ اتحاد انجمن معتادان گمنام، ثبات گروه، اهمیت حیاتى دارد.  در غیر این صورت، کل انجمن از هم پاشیده شده و فرد نابود میشود. قبل از پیوستن به معتادان گمنام، امکان بهبودى براى ما وجود نداشت .

این برنامه میتواند کارى را براى ما انجام دهد که خود قادر به انجامش نیستیم  . ما جزیى از گروه شدیم و فهمیدیم که میتوانیم بهبود پیدا کنیم  . ما دریافتیم که کسانى که عضویت فعالانه خود را در این انجمن ادامه نداده اند، با راه پر مخاطره اى روبرو بوده اند.

در این برنامه، هم گروه براى فرد با ارزش است و هم فرد براى گروه . ما هرگز لطف و توجه خاصى را که در این برنامه به ما شده است، تجربه نکرده بودیم.   دراینجا کسى نمی گوید على رغم آنچه که هستید شما را دوست داریم و می پذیریم، بلکه ما را درست به خاطر همانى که هستیم دوست دارند و می پذیرند . هیچ کس نمیتواند عضویت ما را باطل کند، یا وادار به کارى کند که مایل به انجامش نیستیم.

ما این طریقه زندگى را از راه الگو بردارى از یکدیگر، دنبال می کنیم، نه دستور و فرمان . ما با در میان گذاشتن تجربیات خود، از یکدیگر درس می گیریم.  در دوران اعتیاد، ما همیشه امیال شخصى خود را در رأس امور قرار می دادیم، اما در انجمن معتادان گمنام، متوجه می شویم که هر چه به نفع گروه است  معمولاً به نفع ما هم هست.

با آن که تجربیات شخصى دوران مصرف ما، با یکدیگر تفاوت دارد، اما به عنوان گروه، وجوه مشترك زیادى در اعتیاد خود پیدا می کنیم. یکى از آن ها، اصرار ما دراثبات عدم نیاز به دیگران بوده است. ما خود را متقاعد کرده بودیم که به تنهایى موفق می شویم و زندگیمان را بر همین مبنى ادامه می دادیم . نتیجه این کار، تأسف بار بود و عاقبت هر یک از ما به اجبار اقرار کردیم که عدم نیاز به دیگران دروغى بیش نبوده است.

این اقرار، نقطه شروع بهبودى ما بود و پایه اصلى اتحاد ما را دراین انجمن تشکیل می دهد  . همان طور که ما در اعتیادمان وجه مشترك داشته ایم، اکنون متوجه می شویم که در بهبود یمان نیز نقاط مشترك زیادى داریم.  تمایل به پاکى در ما یک خواهش مشترك است.

ما آموخته ایم که به یک نیروى برتر تکیه کنیم.  هدف ما، رساندن پیام به معتادى است که هنوز در عذاب است.  سنتهاى ما رهنمودهایى هستند که ما را از شرّ خودمان در امان نگه می دارند. آن ها ضامن اتحاد ما هستند.

در معتادان گمنام، اتحاد الزامى است، البتّه منظور این نیست که برخورد و اختلافى نداریم.  هر جا که یک عده دور هم جمع شوند، بى تردید اختلاف عقیده هم وجود خواهد داشت. ما می توانیم مخالف باشیم، اما ناسازگار نباشیم.

بارها و بارها در بحران ها، اختلافات را کنار گذاشته و براى منافع مشتركمان تلاش کرده ایم.   ما اعضایى را دیده ایم که با آن که با هم حسن تفاهم نداشته اند، اما براى کمک به یک تازه وارد، با یکدیگر همکارى کرده اند. گروهى را دیده ایم که با انجام کارها ى کم اجرت، اجاره اتاق جلسات خود را پرداخته اند . اعضایى را دیده ایم که براى حمایت یک گروه نوپا، صدها کیلومتر رانندگى کرده اند.

این گونه فعالیت ها و نظایر آن در انجمن ما  مسئله اى عادى است . بدون این فعالیت ها بقاى NA ممکن نبوده است . ما باید به عنوان یک گروه با یکدیگر زندگی و همکاری کنیم ، تا کشتی مان در برابر طوفان بیمه شود و اعضای مان از بین نروند . با ایمان به نیروی برتر ، تلاش و اتحاد ، ما از مهلکه جان سالم به در می بریم و به رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است ، ادامه می دهیم .

 

سنت دو

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

در ارتباط با هدف گروه ما ، تنها يك مرجع نهايی وجود دارد، خداوندی مهربان كه به گونه ای ممكن خود را در وجدان گروه ، بيان كند. رهبران ما خدمت‌گزاران مورد اعتماد ما می باشند، آنها حكومت نمی كنند .

در معتادان گمنام، ما نگران حفظ خویش، از نفس خود هستیم و سنت دوم نمونه اى از آن است.  ما طبیعتاً مردمى خودرأى و خودمحوریم که اکنون اجباراً  در na گردهم جمع شده ایم.

ما در مدیریت ضعیف هستیم و حتّى یکى از ما هم قادر نیست که به طور ثابت، درست تصمیم گیرى کند.

در معتادان گمنام، ما بجاى اتکا به عقاید شخصى و یا غرور، به خداوند مهربانى که خود را در وجدان گروه بیان می کند، رجوع می کنیم.

ما با کارکرد قدمها می آموزیم که به نیروى برتر از خود متکّى شویم و از این نیرو در پیش برد اهداف گروه بهره بردارى کنیم.  ما دائماً باید مراقب باشیم که تصمیمات مان حقیقتاً منعکس کننده خواست خدا باشند . بسیارى از اوقات بین وجدان گروه و عقیده گروه که به وسیله شخصیتهاى با نفوذ و یا محبوبیت، دیکته و تحمیل می شود، تفاوت بزرگى وجود دارد.

بعضى از درد آورترین تجربه هاى آموزنده ما از تصمیماتى که به نام وجدان گروه گرفته ایم، سرچشمه گرفته است . اصول روحانى حقیقى ، هرگز با یکدیگر در تضاد نیستند و همیشه مکمل یکدیگرند .

وجدان روحانى گروه ، هرگز هیچ یک از سنت هاى ما را نقض نخواهد کرد . سنت دوم ، با ماهیت رهبری در NA سر و کار دارد . ما آموخته ایم که در انجمن ما ، رهبری از طریق نمونه بودن و خدمات ایثار گرانه کار می کند . دستور دادن و استفاده ابزاری ، کاری از پیش نمی برد . ما ترجیح می دهیم که رئیس ، مرشد و مدیر نداشته و به جای آن منشی ، خزانه دار و نماینده داشته باشیم . سمت هایی که ذکر کردیم عناوین خدماتی اند و نمایانگر کنترل نیستند . تجربه ما نشان می دهد که اگر گروه تبدیل به شاخه هائی از شخصیت رهبر یا عضو دیگری شود ، تاثیر خود را از دست می دهد . فضای بهبودی ، یکی از گرانبهاترین سرمایه های ما در گروه های مان است و ما باید با دقت از آن نگهبانی کنیم مبادا آن را به سیاست ها و شخصیت ها ببازیم .

براى آن عده از ما که به کارهاى خدماتى مشغول بوده و یا در بنیان گذاری گروهها نقش داشته ایم، گاه رها کردن بسیار مشکل است.

در صورتى که به غرور، افتخار بیجا و خودرأیى مرجعیتى داده شود، گروه از بین خواهد رفت .

باید به خاطر داشته باشیم که مسئولیتهایى که در انجمن به ما سپرده می شوند، امانت هستند.  ما خدمت گزاران مورد اعتمادیم و هرگز هیچ یک از ما حکومت نمی کنیم. معتادان گمنام، یک برنامه خدا دادى است و ما فقط به لطف خدا و وجدان گروه، می توانیم بقا وسربلندى گروه را حفظ کنیم.

در اینگونه موارد، بعضی ها مقاومت میکنند، اما عده زیادى نیز تبدیل به نمونه هایى براى تازه واردان می شوند.  خودپرستان به زودى متوجه می شوند که در خارج قرار دارند و موجبات نفاقى شده اند که لطمه آن نهایتاً به خودشان خواهد خورد.

بسیارى از این افراد تغییر می کنند و می آموزند که ما فقط می توانیم به وسیله خداوند مهربانى که در وجدان گروه تجلی می کند، اداره شویم.

 

سنت سه

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

تنها لازمه عضويت تمايل به قطع مصرف است .

این سنت ، برای فرد و گروه ، هر دو مهم است . تمایل ، کلید اصلی و پایه و اساس بهبودی ما است. در داستان ها و تجارب ما در رساندن پیام بهبودی به معتادی که هنوز در عذاب است ، واقعیت دردناکی که پی در پی به چشم می خورد ، این است که معتادی که تمایل به قطع مصرف نداشته باشد ، مصرف را قطع نمی کند . البته می توان آن ها را تجزیه و تحلیل کرد ، مورد مشاوره قرار داد ، دلیل برای شان آورد ، دعایشان کرد ، تهدیدشان کرد ، کتک شان زد و یا به زندان شان انداخت ، اما آن ها تا خودشان نخواهند ، از کارشان دست بر نمی دارند . تنها چیزی که ما از اعضای خود می خواهیم تمایل است. آن ها بدون تمایل محکومانی بیش نیستند ، اما در صورت داشتن تمایل ، معجزه ها به وقوع خواهند پیوست.

تمایل ، تنها لازمه عضویت ماست . اعتیاد ، تبعیض قائل نمی شود و این سنت ، آزادی هر معتادی را در تعقیب زندگی به روال NA ، بدون در نظر گرفتن نوع ماده مخدر مصرفی ، نژاد ، عقاید مذهبی ، جنسیت ، تمایلات جنسی و وضع مالی ، تضمین می کند . با تعیین تمایل به قطع مصرف به عنوان لازمه عضویت ، نتیجتا هیچ معتادی از معتاد دیگر برتر و بالاتر نیست. در این جا قدم تمام معتادان به روی چشم است . همگی می توانند به طور یکسان خواستار تسکین از درد اعتیاد باشند . در این برنامه هر معتادی می تواند به طور مساوی بهبود پیدا کند . این سنت ضامن آزادی ما برای کسب بهبودی است.

عضویت در معتادان گمنام چیزی نیست که هر وقت هر معتادی از در وارد شد و یا هر تازه واردی تصمیم به قطع مصرف گرفت به طور اتوماتیک اتفاق بیفتد ، عضویت در انجمن ما تصمیمی است که فقط به خود فرد مربوط است . هر معتادی که تمایل به قطع مصرف داشته باشد ، می تواند به عضویت NA درآید . ما معتاد هستیم و مشکلمان اعتیاد است.

برای عضویت ، حق انتخاب با خود شخص است . به نظر ما بهترین شرایط وجود دارد که معتادان بتوانند علنی و آزادانه ، هر وقت و هر جا که انتخاب کنند ، در جلسات NA شرکت کرده و به همان صورت آزادانه جلسات را ترک کنند. ما دریافتیم که بهبودی ، یک واقعیت است و زندگی بدون مواد مخدر ، بهتر از آنی است که ما تصور می کردیم . ما در را روی معتادان دیگر باز می گذاریم و امیدواریم که آن ها هم چیزی را که ما پیدا کردیم ، پیدا کنند ، اما به خوبی می دانیم فقط آن ها که میل به قطع مصرف دارند و خواستار آن چه که ما داریم هستند ، در این راه با ما همراه خواهند شد.

 

سنت چهار

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

هر گروه بايست مستقل باشد، به استثنای مواردی که برگروه‌های ديگر و NA درکل اثر بگذارند.

 

استقلال گروه‌ها، لازمه بقاى ماست. در لغت نامه، مفهوم مستقل این است: داشتن حق و قدرت حکومت بر خود، چه مستقیماً و چه با تحویل گرفتن از دیگرى، و بدون کنترل خارجى. بدین ترتیب که گروه‌ها‌ى ما بر خود حاکم هستند و تحت هیچ کنترلى ازخارج نیستند. هر گروه باید بر روی پای خود بایستد و رشد کند.

 ممکن است کسی سوال کند:آیا ما واقعاً مستقل هستیم؟ مگر ما در NA کمیته‌های خدماتی ، دفاتر و مراکز ، کمیته های اجرایی ، سرویس های تلفن اضطراری و فعالیت‌های دیگر نداریم ؟ ما از این خدمات ، برای بهبودی خود و پیشبرد هدف اصلی گروه استفاده می‌کنیم . معتادان گمنام ، انجمن زنان و مردان معتادی است که به صورت گروه ، دور هم جمع می شوند و از مجموعه‌ای از اصول روحانی برای رهایی از اعتیاد و یافتن یک روال تازه در زندگی ، استفاده می کنند . خدماتی که ذکر شد ، حاصل کار اعضایی است که با آغوش باز تجربه و کمک خود را برای آسان‌تر کردن راه ما عرضه می کنند.

یک گروه معتادان گمنام ، هر گروهی است که در محل و ساعت به خصوص به طور منظم و با هدف بهبودی تشکیل شود ، مشروط بر این که از قدم‌های دوازده‌گانه و سنت‌های دوازده‌گانه معتادان گمنام پیروی کند . جلسات ما معمولاً بر دو نوعند: جلساتى که ورود به آن‌ها براى همگان آزاد است و جلساتی که براى عموم آزاد نیست و فقط مخصوص معتادان است. دستور جلسه هر گروهى با گروه دیگر تفاوت دارد. در بعضى از جلسات تمام حاضران می توانند صحبت کنند، در بعضى دیگر فقط یک سخنران صحبت می کند  . بعضى، مخصوص سؤال و جواب هستند و بعضى درمورد مسئله خاصى تمرکز و صحبت می کنند.

دستور جلسه اى که در جلسات از آن استفاده مى شود، هر چه که باشد، وظیفه و نقش گروه همیشه ثابت است و آن بوجود آوردن یک محیط مطمئن و مناسب براى بهبودى فردى و تشویق و ترویج این بهبودى است. این سنت‌ها، قسمتى از یک مجموعه از اصول روحانى معتادان گمنام هستند که بدون آن‌ها NA نمی تواند وجود داشته باشد.

استقلال، به گروه‌هاى ما آزادى عمل می دهد که رأساً فضاى بهبودى را براى اعضاى خود به وجود آورند و به هدف اصلى خود جامه عمل بپوشانند. این ها دلایلى است که باعث می شود ما این چنین مراقب استقلال خود باشیم.

ممکن است این‌طور به نظر برسد که ما می‌توانیم در گروه‌هاي‌مان بدون در نظرگرفتن حرف‌هاى دیگران هر تصمیمى را بگیریم و به اجرا بگذاریم . این مطلب تا حدودى درست است، هر گروهى در امور خود آزاد است، به استثناء مواردی که برگروه‌های ديگر و NA درکل تأثیر بگذارد . مواردى که اقداماتش در سرنوشت گروه‌هاى دیگر و یا درست مانند وجدان گروه، استقلال هم می تواند تیغ دو لبه اى باشد  . از استقلال گروه‌ها، بارها براى توجیه تمرّد از سنت‌ها، سوء استفاده شده است. هر وقت که در کارها تضادى وجود داشته باشد معنایش این است که ما ازاصول‌مان غافل شده ایم. حال اگر همه چیز را بررسی و خاطر جمع شویم که در محدوده سنت‌هاي‌مان عمل کرده‌ایم، در صورتى که براى گروه‌هاى دیگر تکلیفى معین نکرده و چیزى را به آن‌ها تحمیل نکنیم، همچنین عواقب کار خود را نیز قبل از انجامش در نظر گرفته باشیم، در آن صورت همه چیز درست خواهد بود.

 

سنت پنج

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

هر گروه فقط يك هدف اصلی دارد، رساندن پيام به معتادی كه هنوز در عذاب است.

« یعنى می گوئید هدف اصلى ما رساندن پیام است؟ من فکر می‌کردم ما براى پاك شدن این جا آمده ایم.تصور می‌کردم هدف اصلى ما بهبودى از اعتیاد به موادمخدراست ».البته در مورد فرد، این مطلب کاملاً صحت دارد. اعضای ما به این جا می‌آیند که از اعتیاد خلاص شوند و راه تازه‌اى براى زندگى پیدا کنند .لیکن گروه‌ها معتاد نیستند و بهبودى هم پیدا نمی‌کنند . تنها کارى که گروه‌هاى ما مى توانند انجام دهند این است که بذر بهبودى را پاشیده و معتادان را به گرد هم آورند تا معجزه همدلى، صداقت، مهربانى، مشارکت و خدمت، کار خود را انجام دهد.

هدف از این سنت، تضمین تداوم جّو بهبودى است.این کار فقط از طریق حفظ تمرکز گروه‌ها بر روى بهبودى امکان‌پذیر است .این واقعیت که همگى و یک یک گروه‌هاى ما تمام توجّه خود را معطوف رساندن پیام بهبودى کرده‌اند، ثباتى به وجود آورده است که درنتیجه معتادان می‌توانند روى ما حساب کنند. اتحاد در عمل و هدف، چیزى را براى ما امکان‌پذیر کرده است که درگذشته به هیچ وجه براىمان ممکن نبود و آن بهبودى است.

قدم دوازدهم برنامه ما نیز از رسانیدن پیام، به معتادى که هنوز در عذاب است ، صحبت می کند. کار کردن با دیگران وسیله پر قدرتى است، زیرا « هیچ چیز ارزش درمانى کمک یک معتاد به معتاد دیگر را ندارد. » این همان طریقه‌ای است که به کمک آن تازه‌واردان، معتادان گمنام را پیدا کرده و آموخته اند که چطور پاك بمانند. هم‌چنین طریقى است که اعضاء به وسیله آن بتوانند عهد و پیمان خود را با بهبودى تجدید کنند. گروه، قوی‌ترین وسیله‌اى است که ما براى رساندن پیام داریم. وقتى یک عضو رساننده پیام است، خواه نا خواه تا حدودى تعبیرات و شخصیت او در پیامش تأثیر می‌گذارد. عیب جزوه و کتاب هم این است که فقط از کلمات درست شده‌اند و گاه احساسات، هیجانات و قوت مطالب در آن گم می‌شود، اما در گروه، به خاطر تعدّد نفرات و شخصیت‌هاى گوناگون، پیام بهبودى به نحو مطلوب و مرتب جریان پیدا می‌کند.

حال اگر گروه‌هاى ما هدف اصلى دیگرى هم داشته باشند چه خواهد شد؟ به نظر ما، پیام لوث می‌شود و به مرور از بین می‌رود. مثلاً اگر ما تمرکز خود را بر روى مسائل مالى بگذاریم، ممکن است خیلی ها ثروتمند شوند. اگر انجمن‌مان یک کلوب اجتماعى باشد، ممکن است دوستان و عشاق زیادى پیدا کنیم. اگر آموزش و پرورش تخصص ما باشد، عّده زیادى معتاد با هوش پیدا می کنیم. اگر پزشکى رشته ما باشد، خیلی ها تندرست می‌شوند.

خلاصه اگر هدف گروه ما هر چیزى جدا از رسانیدن پیام باشد، عده زیادى می میرند و تعداد کمى بهبود می یابند.پیام ما چیست؟ پیام این است که هر معتادى می‌تواند از مصرف موادمخدر دست بردارد. میل به مصرف را از دست بدهد و یک راه تازه بر اى زندگى پیدا کند. پیام ما، پیام امید است و وعده آزادى می دهد. بنابراین هدف اصلى ما فقط می‌تواند رسانیدن پیام به معتادى باشد که هنوز در عذابست  . این تنها چیزى است که ما می‌توانیم از خودمان به دیگران بدهیم.

سنت شش

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

يک گروه NA هرگز نبايست هيچ موسسه مرتبط، يا هر سازمان خارجی را تاييد و يا در آن‌ها سرمايه‌گذاری کند، يا نام NA را به آن‌ها عاريت دهد، مبادا مسائل مالی، ملکی و شهرت، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.

 

سنت ششم ، در مورد بعضى از چیزهایى صحبت می کند که ما بر اى حفظ و نگهدارى هدف اصلی مان باید آن را انجام دهیم. این سنت، پایه و اساس خط مشى عدم وابستگى است و در بقا و رشد معتادان گمنام اهمیت حیاتى دارد.

حال بگذارید مطالب این سنت را تجزیه و تحلیل کنیم.اولین کارى که گروه نمی بایست انجام دهد، تأیید است.مفهوم تأیید، تصدیق یا توصیه کردن یا صحه گذاشتن است. تأیید هم می تواند مستقیم باشد و هم می تواند به طور ضمنى و تلویحى انجام گیرد. تأیید مستقیم را همه روزه در تبلیغات تلویزیونى میتوانیم ببینیم، اما تأیید، تلویحى و ضمنى، نوعى است که به طور وضوح و مشخص مطرح نمی شود.

بسیارى از سازمان ها مایلند که از نام NA بهره‌برداری کنند.در صورتی که اجازه این کار به آن ها داده شود، مفهومش این است که آن ها را به طور تلویحى و ضمنى تأیید کرده ایم . این عمل تخلف از سنت ششم است .بیمارستان ها ، مراکز درمانى معتادان وزندان ها، بعضى از مؤسساتى هستند که ما به خاطر رسانیدن پیام NA مرتباً با آن ها سر و کار داریم  . با آن که این  موسسات خلوص نیٌت دارند و ما جلسات NA را درمحل آن ها برگزار می‌کنیم، لیکن نمی توانیم آن ها را تأیید، یا کمک مالى کنیم و یا اجازه دهیم که از نام NA جهت پیشرفت کارخود استفاده کنند، اما در هر صورت ما همیشه مایل و آماده‌ایم اصول NA را جهت استفاده معتادانى که هنوز در عذابند، بداخل این مؤسسات ببریم، تا بلکه معتادان، خود بتوانند انتخاب کنند.

کار دیگرى که ما هرگز نمی بایست انجام دهیم و از همه مسائل دیگر بدیهی تر است، سرمایه گذارى، در اختیار گذاشتن پول و کمک مالى است.

سومین مطلبى که این سنت، ما را از آن بر حذر می دارد، اجازه استفاده از نام NA جهت رسیدن به اهداف سازمان هاى دیگر است . براى مثال چندین بار برخى از سازمان ها سعى کرده اند که براى توجیه بودجه هاى درخواستی‌شان، معتادان گمنام را قسمتى از خدمات مورد عرضه خود جلوه دهند.

در قسمت بعد، این سنت، براى ما روشن می کند که منظور از مؤسسه مرتبط هرجائى است که اعضای NA با آن مربوط باشند. این جا، ممکن است خانه نیمه راه، مرکز سم زدایى، مرکز مشاوره و یا کلوب معتادان باشد .مردم به سادگی ممکن است در تشخیص تفاوت بین NA و مؤسسات مرتبط دچار اشتباه شوند.

خانه هاى بهبودى که توسط اعضاى NA بنیان‌گزاری شده و یا اعضاى ما در آن کارمى کنند، باید تفاوت هایشان را با NA شفاف سازند. احتمالاً بیشترین سردرگمى وقتى وجود دارد که پاى کلوب معتادان در کار باشد  . تازه‌واردان و یا حتّى بعضى از اعضاى قدیمى، اکثراً کلوب معتادان و معتادان گمنام را یکى تصورمی کنند . ما باید دقت کنیم که مردم از تفاوت بین این موسسات و NA ، بدرستی آگاه شوند.

منظور از سازمان خارجى، هر گونه آژانس، مؤسسه تجارتى، فرقه مذهبى، سازمان، جمعیت مشابه و خلاصه هر انجمن دیگرى است. تشخیص بیشتر این مؤسسات به جز انجمن ها ى مشابه، آسان است  . معتادان گمنام، یک انجمن کاملاً جداگانه و مجزا از هر انجمن و سازمان دیگرى است و متکّى به حقوق خود می باشد  . مشکل ما، اعتیاد است . انجمنهاى دوازده قدمى دیگر مخصوص مشکلات دیگرى هستند و رابطه ما با آن ها به شکل همکارى بدون وابستگى است. استفاده از نشریات، سخنران و پخش اخبار مربوط به هر انجمن دیگر در جلسات ما، تأیید تلویحی و ضمنی  مؤسسات غیر مرتبط است.

هشدار دیگرى که سنت ششم به ما می دهد، این است که « مبادا مسائل مالى، ملکى و شهرت، ما را از هدف اصلی مان منحرف سازد » اینگونه مشکلات، اکثراً تبدیل به وسوسه می شوند و ما را از هدف روحانی مان دور میکند .براى فرد، یک چنین سوء استفاده هایى حاصلى جز درد و رنج ندارد و براى گروه هم بلا و مصیبت به بار مى آورد. وقتى که ما به عنوان گروه، در هدف اصلى خود مردد باشیم، معتادانى که در غیر این صورت می توانند بهبود پیدا کنند، خواهند مرد.

 

سنت هفت

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

“هرگروه NA می بايست كاملا متكی به خود باشد و كمكی از خارج دريافت نكند

متکى به خود بودن، قسمت مهمى از طریقه جدید زندگى ماست و براى ما تغییر بسیار بزرگى است . در دوران اعتیاد ما به مردم، جاها و چیزهاى مختلفى متکى بودیم. ما به آن ها رو می آوردیم تا از ما حمایت کنند و چیزهاى را که در خود کم داشتیم، در اختیارمان بگذارند . به عنوان معتادان در حال بهبودى، ما متوجه شده ایم که هنوز هم مردمى وابسته هستیم، اما اتکا ما از روى چیزهائى  که دراطراف مان هستند برداشته شده و بر روى خداوند مهربان وقدرتى درونى که از رابطه با او سرچشمه گرفته ، گذاشته شده است.

ما که قدرت انجام وظایف انسانى خودرا نداشتیم ، اکنون می بینیم که هر کارى براى مان امکان پذیر است .همان آرزوهایى که مدتها پیش به خاك سپرده شده بودند، امروز می تواند به واقعیت بپیوندد. معتادان ، به عنوان یک قشر ، همیشه سربار اجتماع بوده اند. در معتادان گمنام، نه تنها گروه هاى ما بر روى پاى خود مى ایستند، بلکه آن را به عنوان یک حق مطالبه می کنند.

پول، همیشه براى ما یک مشکل بوده است. ما هیچ وقت نمی توانستیم به اندازه کافى براى مخارج خود و اعتیادمان پول تهیه کنیم  . ما کار کرده ایم، دزدى، تقلّب وگدایى کرده ایم و خودمان را نیز فروخته ایم، اما هرگز پول کافى براى پر کردن خلاء درونى ما وجود نداشته است. در دوران بهبودى نیز، هنوز پول براى ما یک مشکل است.

ما براى اداره گروه مان نیاز به پول داریم و باید هزینه اجاره، مایحتاج دیگر ونشریات مان را بپردازیم. براى پرداختن این هزینه ها، ما در جلسات مان اعانه جمع مى کنیم و هر چه را که از آن باقى بماند صرف هزینه خدمات و پیشبرد هدف اصلی مان می کنیم. متأسفانه پس از پرداخت هزینه هاى مربوط به گروه، دیگر پول زیادى باقى نمى ماند. بعضى وقتها اعضایى که وسعش را دارند قدرى بیشتر کمک می کنند و بعضى اوقات کمیته هایى تشکیل می شود که با تدارك برنامه هایى، بودجه هاى لازم را تأمین می کند .

این فعالیت ها بر اى انجام  کارهای مان به ما کمک می کند و بدون آن ها، هرگز نمی توانستیم این راه دراز را آمده باشیم. ما براى کارهاى خدماتى NA ،همیشه نیاز به پول داریم. با آن که این مسئله بعضى وقت ها آزارمان می دهد، اما براى ما راهى از این بهتر وجود ندارد و اگر هم داشته باشد، می دانیم که بهایش بسیار سنگین است . ما باید همگى دست به دست هم دهیم و با همبستگى بیاموزیم که حقیقتاً جزئی از چیزى بزرگتر از خودمان هستیم .

خط مشى ما در مورد مسائل مالى، به طور مشخص بیان شده است.   ما هیچ کمکى از خارج قبول نمی کنیم  . انجمن ما کاملاً متکّى به خود است و هیچ گونه بودجه، وقف، وام و هدیه اى نمى پذیرد. هر چیزى به هر منظور ى که باشد بالاخره یک بهایى دارد. حال این بها، چه پول، وعده، امتیاز، به رسمیت شناختن، تأیید و یاتوجه مخصوص باشد، یا چیز دیگر، فرقى نمی کند و براى ما بهاى سنگینى دارد.

حتّى اگر آن هایى که کمک می کنند، بتوانند بلاعوض بودن آن را تضمین کنند، ما باز هم آن را قبول نخواهیم کرد. ما حتّى نمی توانیم اجازه دهیم که اعضاى خودمان هم بیش از سهم منصفانه خود کمک کنند. زیرا متوجه شده ایم که بهاى آن را گروه هاى ما با ازدست دادن اتحاد و درگیرشدن در جار و جنجال می پردازند. بنابراین ما آزادى خود را فدا نخواهیم کرد.

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

سنت هشت

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

معتادان گمنام، بایست هميشه غير‌حرفه‌ای باقی بماند ، اما مراكز خدماتی ما می توانند کارمندان مخصوصی استخدام کنند.

 

سنت هشتم، برای ثبات NA در کل اهمیت حیاتی دارد. برای درک این سنت لازم است مفهوم >>مراکز خدماتی غیرحرفه ای<< و >> کارمند خاص<< رامشخص کنیم. پس از آگاهی از مفاهیم آن ها، خد به خود مفهوم این سنت روشن خواهد شد.

در این سنت ، ما مى گوییم که افراد حرفه اى نداریم. منظور از این حرف این است که ما روانپزشک، پزشک، مشاور و یا وکیل در استخدام مان نداریم  . برنامه ما ازطریق کمک یک معتاد به معتاد دیگر کار می کند. ما اگر در گروه هاى خود افراد حرفه ای استخدام کنیم، اتحاد NA را از بین می بریم. ما معتادانی هستیم که در وضعیتی مساوی و به رایگان یکدیگر را کمک می کنیم.

 ما متخصصین حرفه اى را به رسمیت می شناسیم و آن ها را تحسین مى کنیم. بسیارى از اعضاى ما در زندگى خصوصى خود ، حرفه اى هستند، اما در NA جایى براى حرفه اى بودن وجود ندارد.

منظور از مراکز خدماتى، جایى است که کمیته هاى خدماتى NA در آن مشغول اند. دفتر خدماتی جهانى، یا دفاتر محلى، منطقه اى، یا ناحیه اي نمونه هایى ازمراکز خدماتى هستند.   کلوب هاى معتادان، خانه ها ى بهبود ى و مؤسسات مشابه، مراکز خدماتی NA نیستند و هیچ گونه وابستگى با مراکز خدماتى NA ندارند. یک مرکز خدماتى، جائیست که خدمات NA به طور مداوم در آن عرضه می شود.

 

در این سنت، تأکید شده است که >>  مراکز خدماتی ما می توانند کارمندان خاصی استخدام کنند<<. منظور از این حرف این است، که مراکز خدماتى ما می توانند کارمندانى را که مهارت هاى خاصى نظیر، جوابگویى به تلفن، منشی گرى و یا چاپ داشته باشند، استخدام کنند . این کارمندان، مستقیماً در برابر کمیته هاى خدماتى مربوطه مسئول هستند. همان طور که NA رشد می کند و بزرگتر می شود، به همان نسبت تقاضا براى چنین کارمندانى نیز بیشتر خواهد شد. کارمندان خاص، وجودشان براى حفظ کارآیى انجمن در حال توسعه ما کاملاً ضرورت دارد.

در اینجا لازم است تفاوت بین حرفه اى و کارمندان خاص را روشن و مشخص کنیم . حرفه اى ها در حرفه به خصوصى فعالیت دارند که به طور مستقیم درخدمت NA نیست و نفع شخصى مبناى آن است. حرفه اى ها از سنت ها ى NA پیروی نمی کنند، اما کارمندان خاص ما درست، برعکس، در چهارچوب این سنت ها کار می کنند و همیشه مستقیماً در مقابل کسانى که به آنها خدمت می کنند، یعنى انجمن مسئول هستند.

در سنت هشتم، ما هیچ یک از اعضاى خود را حرفه اى خطاب نمی کنیم و با ندادن لقب حرفه اى به اعضایمان، “براى همیشه غیر حرفه اى ماندن” انجمن خود را تضمین می کنیم .

 

سنت نه

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

NA تحت اين عنوان ،  هرگز نبايست سازمان دهی شود. اما ما می توانيم هيات های خدماتی و يا کميته هايی تشکيل دهيم که مستقيماً در برابر کسانی که بدان ها خدمت می کنند، مسئول باشند.

 

این سنت، طرز کار انجمن ما را تعریف می کند. ما قبل از هر چیز باید بفهمیم که NA چیست؟  معتادان گمنام، از معتادانى تشکیل شده است که مایل به قطع مصرف هستند و بدین منظور گردهم آمده اند. جلسات ما، گردهما ی هایى هستند که اعضاء به منظور پاك ماندن و رسانیدن پیام بهبود ى در آن شرکت می کنند.

قدمها و سنت هاى ما با نظم خاصى تدوین و شماره گذارى شده و بدون ترتیب و دلیل نیستند. آن ها سازماندهى شده اند اما این سازمان دهى با آن چه که در سنت نهم مورد نظراست، تفاوت دارد.

در سنت نهم، منظوراز سازمان دهى سلسله مراتب سازمانى، اداره کردن و کنترل است. بدین صورت، مفهوم سنت نهم کاملاّ واضح است. بدون این سنت، انجمن ما در جهتى خلاف اصول روحانى قرار می گیرد. در انجمن ما، خداوند مهربانى که خود را در وجدان گروه بیان می کند، مرجع نهائى ما است.

سنت نهم، نوع کارهایى را که ما براى کمک به NA  می توانیم انجام دهیم براىمان مشخص می کند. ما می توانیم هیأت ها و کمیته هایى تشکیل دهیم که جوابگوى نیازهاى انجمن باشند و تنها دلیل وجود آن ها خدمت به انجمن است. این ماهیت ساختار خدماتى است که پس از طى مسیر تکاملى خود در جزوه راهنماى خدماتى انجمن ما، تعریف شده است .

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

سنت ده

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

معتادان گمنام ، هيچ عقيده ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام NA هرگز نبايست به مباحث اجتماعی کشانده شود.

براى رسیدن به هدف روحانى ما، لازم است معتادان گمنام نام نیک داشته و محترم شمرده شود. این مطلب را تاریخچه ما به خوبى نشان داده است .NA در سال ۱۹۵۳ تشکیل شد و به مدت بیست سال در حاشیه بود و کوچک باقى ماند.

 در دهه ۱۹۷۰ اجتماع متوجه شد که اعتیاد به صورت یک اپیدمى جها نى درآمده است و بدین جهت به فکر چاره جوئى افتاد. مقارن با همین احوال نیز مردم شروع به تغییر نظرات خود در مورد اعتیاد و معتادان کردند.

این تغییرات باعث شد که معتادان آزادانه تر به دنبال کمک بگردند و گروه هاى NA شروع به جوانه زدن کردند که قبلاً تحمل نمی شدند. معتادان در حال بهبود ى، یک انجمن ، زمینه را براى تشکیل گروه هاى بیشترى فراهم آوردند. امروزه NA ، یک انجمن جهانى است و ما اکنون شناخته شده و قابل احترام هستیم .

اگر معتادان در مورد ما چیزى نشنیده باشند، مسلماً بدنبال ما نخواهند گشت. اگر آن ها که با معتادان سر و کار دارند از وجود ما ب ىاطلاع باشند، نتیجتاً نمی توانند معتادان را هم به سراغ ما بفرستند .

یکى از مهم ترین کارهایى که ما در راه پیشبرد هدف اصلی مان می توانیم انجام دهیم، این است که مردم را از که، چه و کجا بودن خود مطلّع کنیم .در صورتى که ما این کار را انجام دهیم و نام نیک خود را نیزحفظ کنیم، مسلماً پیشرفت خواهیم کرد.

 بهبودى ما چیزى است که عیان است و حاجتى به بیان ندارد . سنت دهم دقیقاً همان چیزى است که به ما در حفظ نام نیک خود کمک  می کند.   طبق این سنت NA ، در مورد مسائل خارجى هیچ نظریه اى ندارد، هیچ طرفى را نمی گیرد و هیچ توصیه اى نمى کند. NA  به عنوان یک انجمن، وارد مسائل سیاسی نمى شود، زیرا خلاف آن عمل کردن، به استقبال جار و جنجال رفتن است و موقعیت انجمن ما را به خطرمى اندازد.

اگر ما از خود عقیده اى ابراز کنیم، ممکن است آن هائى که با عقاید ما موافقند ما را به خاطر موضعى که انتخاب کرده ایم تقدیر کنند، اما همیشه افراد غیرموافق هم وجود دارند. با وجود چنین بها ى سنگینى، دیگر تعجبى ندارد که چرا ما موضع بى طرفى را در مورد مسائل اجتماعى انتخاب کرده ایم. ما به خاطر بقاى خودمان، هیچ عقیده اى در مورد مسائل خارجى نداریم.

 

سنت یازده

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ ، ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات ، رادیو و فیلم حفظ کنیم” .

 

این سنت، مربوط به روابط ما با افراد خارج از انجمن است و براى ما مشخص می کند که در سطح عمومى چطور رفتار کنیم.

تصویرى که افکار عمومى از ما دارد، همان چیزى است که ما آن را عرضه می کنیم . یک راه موفق و ثابت شده براى ادامه زندگى بدون مواد مخدر. با آن که ما مایل هستیم تا جایى که ممکن است به افراد بیشترى دسترسى پیدا کنیم و این مطلب برايمان اهمیت دارد، اما براى حفاظت از خودمان ، احتیاط در مورد تبلیغات ، نشریات و مطبوعاتى که ممکن است بدست عموم برسد ، امرى حیاتى است.

جاذبه ما در این است که ما در نوع خود موفق هستیم. به عنوان گروه ، ما یک راه بهبودى عرضه     می کنیم ودریافته ایم که موفقیت برنامه ما واضح است و نیازى به تعریف ندارد، این تبلیغ ماست.

این سنت ، یادآورى می کند که لازم است گمنامى شخصى را در سطح مطبوعات ، رادیو و فیلم حفظ کنیم و این به خاطر حفاظت اعضاء و همچنین حفظ آبروى معتادان گمنام است . ما به عنوان اعضاى معتادان گمنام، درسطح رسانه هاى گروهى ، نام فامیل خود را افشاء نمى کنیم و بر روى صفحات آن ها ظاهر نمى شویم . هیچ فردى چه داخل و چه خارج انجمن، نماینده معتادان گمنام نیست.

 

سنت دوازده

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

گمنامی ، اساس روحانی تمام سنت های ماست و هميشه يادآور اين است که اصول را به شخصيت ها ترجيح دهيم .

 

در فرهنگ لغت، مفهوم گمنامى  بى نامى ذکر شده است. اجر اى سنت دوازدهم من را به ما تبدیل مى کند و اهمیت اساس روحانى را بالاتر از هر فرد و گروهى قرار مىدهد.

به همان نسبتى که ما به مرور به یکدیگر نزدیکتر مى شویم، فروتنى هم به مرور در ما بیدارتر مى شود.

فروتنى، محصولى جانبى است که امکان رشد و پیشرفت ما را در یک فضاى آزاد، به وجود مى آورد و ترس ما را از برملا شدن اعتیادمان در برابرصاحب کاران، فامیل و دوستان، از میان مى برد. بنابراین ما هر چه در جلسات گفته شود، در همان جا » : سعى مى کنیم اصلى را که مى گوید را به نحو احسن رعایت کنیم ، باقى مى ماند مال ما  و  ما  از مال من و من ما در تمام سنت هاىمان به جاى عنوان صحبت کرده ایم.

ما با تشریک مساعى در راه هدف مشترک مان، معناى واقعى گمنامى را درك مىکنیم و بدان دست مىیابیم. آنقدر ،« اصول را به شخصیتها ترجیح دهیم » ما این جمله را که مىگوید زیاد شنیده ایم که دیگر به نظر تکراری می آید. با آن که ممکن است ما به عنوان افراد با عقاید یکدیگر موافق نباشیم، اما طبق اصل روحانى گمنامى، همگى ما به عنوان اعضاى یک گروه، با یکدیگر مساوى هستیم.

هیچ عضو ى، کمتر یا بیشتر از عضو دیگر نیست. انگیزه هاى شخصى ما در امور جنسى، مالکیت و موقعیت اجتماعى که در گذشته بدبختى هاى زیادى براى مان به بار آورده است، در صورت رعایت اصل گمنامى، به کنار خواهند رفت.

گمنامى، یکى از عوامل اصلى و اولیه بهبودى ماست و تمامى سنتها و انجمن ما را در بر مى گیرد. ما را دربرابر نقصهاى اخلاقى خودمان حفاظت مى کند و نفوذ شخصیتها و اختلاف سلیقه ها را از میان مىبرد.  رعایت اصل گمنامى، ترجیح شخصیتها براصول را، غیر ممکن مى کند.

۱۲ سنت,دوازده سنت,۱۲ سنت معتادان گمنام,دوازده سنت NA,سنت های NA

منبع : کتاب پایه

Visits: 4527

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!