بولتن های خدمات جهانی انجمن معتادان گمنام NA

بولتن شماره 13

اصول انجمن ما بارز و مشخص هستند و به خاطر پیشرفت و توسعه انجمن و همین طور بهبودی تک تک اعضا، باید روش ما در برخورد با مشکل اعتیاد، به وضوح و آشکار در جلسات ما بیان گردد. ... ادامه مطلب

بیانیه های H&I خدمات جهانی معتادان گمنام

بیانیه خدماتی شماره 1 بیمارستان ها و مراکز معتادان انتقال پیام به داخل مركز مراقبت از نوجوانان,بیانیه خدمتی شماره 5 بیمارستان ها و مراکز معتادان مردان به آقایان و زنان به بانوان پیام رسانی می کنند ... ادامه مطلب
ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد

ترجمه بولتن 21

ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد,تولید منابع مالی، جذب کمک مالی و سنت هفتم در معتادان گمنام,ما باور داریم، بهبود ارتباطات در مورد نیازهای ساختار خدماتی، منجر به افزایش حمایت گروهها و اعضاء NA می شود، و ارتباطات بهبود یافته باعث افزایش مسئولیت پذیری و پاسخ گویی ساختار خدماتی به گروه ها و اعضاء می گردد. و در آخر این که، بهبود ارتباطات به ما کمک می کند تا تمرکز خود را بر روی اصول روحانی مانند ایمان و اعتماد حفظ کنیم، و ما را از ترس، بی اعتمادی، و خود محوری دور می کند. ... ادامه مطلب