پشتیبانی صحیح,فقط برای امروز 5 مهر,زندگی آشفته,بهبودی در NA,یاری معتاد

پشتیبانی صحیح (فقط برای امروز 5 مهر)


پشتیبانی صحیح (فقط برای امروز 5 مهر)

پشتیبانی صحیح,فقط برای امروز 5 مهر,زندگی آشفته,بهبودی در NA,یاری معتاد

«چیزی در شخصیت خودویرانگر ما وجود دارد، که همیشه خواستار شکست است.»

کتاب پایه

***

« من بیچاره؛ غم و اندوه مال من است؛ به من نگاه کن، زندگی ام چقدر آشفته است! من زمین خورده ام و مهم نیست چقدر سخت تلاش می کنم، به هر حال همیشه شکست می خورم.»  بسیاری از ما در حالی که این ترجیع بند غمگین را زمزمه می کردیم، به NA آمدیم.

زندگی دیگر این گونه نیست. درست است، گاهی اوقات هنوز سردرگم هستیم؛ حتی در مواقعی زمین می خوریم. گاهی اوقات احساس می کنیم نمی توانیم در زندگی خود به جلو حرکت کنیم، مهم نیست چقدر سخت تلاش می کنیم. اما حقیقت موضوع این است که با کمک سایر معتادان در حال بهبودی در NA دستی را پیدا می کنیم که ما را از زمین بلند می کند، گرد و خاک ما را می تکاند و به ما کمک می کند همه چیز را از نو شروع کنیم. امروز این ترجیع بند جدید را در زندگی خود زمزمه می کنیم.

دیگر نمی گوییم، «من آیه یأس هستم و هیچ کاری از پیش نخواهم برد.» معمولاً چیزی بیشتر شبیه به این را می گوییم: «لعنتی! دوباره در جاده زندگی خود با این دست انداز برخورد کردم. خیلی زود یاد می گیرم سرعت خود را کم کنم یا به کلی از آن دور شوم.» تا آن موقع، ممکن است هر از گاهی زمین بخوریم، اما می دانیم که همیشه یک دست یاری هست که ما را دوباره به روی پاهای خود استوار می کند.

***

فقط برای امروز: اگر دم از شکست زدم، به یاد می آورم که راهی برای پیشرفت هست. تشویق و پشتیبانی از سوی NA را می پذیرم.

پشتیبانی صحیح,فقط برای امروز 5 مهر,زندگی آشفته,بهبودی در NA,یاری معتاد

 

پشتیبانی صحیح,فقط برای امروز 5 مهر,زندگی آشفته,بهبودی در NA,یاری معتاد

Views: 152

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!