یک راهنما,جهت معرفی,معتادان گمنام,تجربه یک معتاد

یک راهنما,جهت معرفی,معتادان گمنام,تجربه یک معتاد


یک راهنما جهت معرفی معتادان گمنام

یک راهنما,جهت معرفی,معتادان گمنام,تجربه یک معتاد

این کتابچه از نشریات دیگری که توسط خدمات جهانی معتادان گمنام قبلا به چاپ رسیده، تهیه گردیده است. این نشریات به طور کامل در این کتابچه چاپ گردیده اند. نشریات مربوطه و سال چاپ آن در ذیل چاپ گردیده است: جزوه آیا من یک معتاد هستم؟ (۱۹۸۳، ۱۹۸۶) . به معتادان گمنام خوش آمدید(۱۹۸۶) . خطاب به تازه وارد (۱۹۸۳) نگاهی دیگر (۱۹۸۴، ۱۹۸۵) . چگونگی عملکرد ، فصل چهارم کتاب پایه معتادان گمنام (۱۹۸۲، ۱۹۸۴، ۱۹۸۸، ۱۹۸۷ ) . خویشتن پذیری (۱۹۸۵) . رهنما گرفتن ، راهنما شدن (۱۹۸۳). تجربه یک معتاد در پذیرش ، تعهد و ایمان (۱۹۸۳) فقط برای امروز (۱۹۸۳) پاک ماندن در دنیای بیرون (۱۹۸۸) . بهبودی و لغزش که جداگانه به صورت جزوه چاپ گردیده است (۱۹۸۶) که متن آن به صورت کامل در این کتابچه در سال ۱۹۸۶ و در کتاب پایه در سالهای (۱۹۸۷، ۱۹۸۴، ۱۹۸۸، ۱۹۸۲ ) به نام معتادان گمنام چاپ گردیده است .

یک راهنما جهت معرفی معتادان گمنام

یک راهنما,جهت معرفی,معتادان گمنام,تجربه یک معتاد

فهرست :

آیا من معتاد هستم …………………………………….۱
به معتادان گمنام خوش آمدید ……………………… ۱۰
خطاب به تازه وارد …………………………………….۱۶
نگاهی دیگر ……………………………………………۲۲

چگونگی عملکرد ……………………………………..۲۸
خویشتن پذیری ………………………………………۹۹

راهنما و رهجو ……………………………………….۱۰۴
تجربه یک معتاد در مورد پذیرش، ایمان و تعهد …. ۱۱۲
فقط برای امروز……………………………………….۱۱۷
پاک ماندن در دنیای بیرون ………………………… ۱۲۱
بهبودی و لغزش………………………………………۱۲۹

 

آیا من معتاد هستم؟

تنها شما می توانید به این سئوال پاسخ دهید. شاید این کار چندان آسان نباشد. ما در تمام دوران مصرف مان می گفتیم «من می توانم از پس مواد برآیم.» این گفته حتی اگر هم در ابتدا حقیقت داشت، حالا دیگر چنین نیست. مواد مخدر ما را زیر سلطه خود در آورد. ما زندگی می کردیم که مصرف کنیم و مصرف می کردیم که زندگی کنیم. خیلی ساده، معتاد فردی است که زندگی اش در اختيار مواد مخدر باشد.

شاید شما اقرار کنید که با مواد مخدر مشکل دارید، ولی خود را معتاد ندانید. همه ما پیش داوری هایی در مورد معتاد بودن داریم. معتاد بودن اصلا شرم آور نیست، منتها هنگامی که اقدامات مثبتی را در این مورد آغاز کرده باشید. اگر احیانا مشکلات ما برای تان آشناست، شاید راه حل ما نیز را مناسب خود ببینید.

 

Visits: 414

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!