يك بيمارى حريص و طمع كار

يك بيمارى حريص و طمع كار, NA در دسترس, ویرانه اعتیاد, انجمن بزرگ NA, تعهد به تازه وارد,

حتى براى آن دسته از ما كه اعتقاد داريم سنت ها ربطى به زندگى شخصى ما ندارند، باز هم سنت هفت اهميت خاصى دارد. تمرين خود اتكايى تغييرى بزرگ براى اكثر ما است. معتاد و مسئوليت، تركيب و آميزه مشكلى هستند. ما گرايش داريم تا با طمع، حسادت، مسئوليت و احساس تملك، درگير باشيم. اغلب ما فكر می ­كنيم با پول مشكل داريم، در حالى كه در واقع با كنترل، بدگمانى، عدم امنيت و ترس دست به گريبان هستيم. سنت هفت به ما روشى جهت رهايى از اين نواقص شخصيتى ارائه مى كند و از اين طريق ما ياد می گيريم كه براى خود و اعمال مان پاسخگو باشيم.

اعتياد يك بيمارى حريص و طمع كار است. اعتياد هر چه كه ما داريم را از ما می ­گيرد، و به نوبه خود هر چه كه اطرافيان مان دارند را از ايشان می ­گيريم. ما اگر تشخيص می ­دهيم خود اتكايى نوعى جبران خسارت از جامعه و افرادى است كه براى ما اهميت قائل هستند، آنگاه به يك رابطه شفاف بين قدم نهم و سنت هفت پي می ­بريم. هر بار كه يك گروه يا كميته خدماتى NA دريافت كمك خارجى را رد می ­كند، نشان مىی دهد كه مسئوليت خود را بر عهده گرفته است. تجربه ما به عنوان يك عضو هم زياد متفاوت نيست، زيرا: ما در حالى كه ويرانه گذشته خود را سر و سامان مىی دهيم و مسئوليت خود را می ­پذيريم، در همان حال بهبودى خود را به كسانى كه درگذشته به اندازه كافى عذرخواهى هاى پوچ ما را شنيده اند  نشان می دهيم­. جبران خسارت پیگيرى كردن پروژه خود اتكايى و ياد گيرى زندگى كردن بر اساس داشته ها است و همگى قسمتى از فرآيند بازيابى، وقار و متانت می باشند. سنت هفت و قدم نهم به همراه يكديگر مکمل عزم، بازيابى و رهايى است.

همه ما زمان هايى را پشت سر می ­گذاريم كه نياز به كمك داريم. درخواست كمك ممكن است سخت ترين و اخلاقى ترين كارى باشد كه ما در زندگى انجام می ­دهيم. تمرين سنت هفت در زندگى شخصى مان به اين معنى نيست كه هرگز نياز به كمك نخواهيم داشت؛ بلكه منظور اين است كه ما با خود درباره كمكى كه نياز داريم و هزينه آن، چه از لحاظ مالى و چه از لحاظ روحانى صادق باشیم. اگر به خود در حد توانايى مان اهميت دهيم، احترام به نفس مان و رابطه مان با ديگران نيز تغيير خواهد كرد.

صادق بودن با خود درباره وضعيت مالى مان قسمتى از تمرين كردن اين سنت است. ممكن است از خود بپرسيم كه چه مقدار اعانه به NA براى ما مناسب است. مطرح كردن اين سئوال در چهار چوب بزرگتر زندگى، به ما كمك می ­كند تا به جاى اينكه در هر جلسه در جيب خود به دنبال كوچكترين اسكناس بگرديم، تصميم مسئولانه ترى بگيريم. يك عضو مشاركت مى كرد كه: “وقتى تازه وارد بودم، به نوعى گدايى مى كردم تا پولى جهت كمك به سبد داشته باشم. يكى از اعضاء به اين موضوع پى برد و به من گفت: به جاى اين كار، زودتر به جلسه بيايم و كمك كنم تا صندلى ها چيده شود زيرا آنها به من بيشتر از پول احتياج دارند،”پول انداختن در سبد همان قدر ارزش دارد كه توجه به سخنران جلسه يا نظافت بعد از جلسه. كارى كه ما انجام مى دهيم، به وقت و پول هر دو نياز دارد، و اعانه آنچه در توان ما است در زمان مناسب، هركارى را ممكن مى سازد.

به عنوان عضو گروهِ NA، ما در به وجود آوردن وجدان گروه نقش اجرا مى كنيم و تصميم مى گيريم كه گروه چگونه مسئوليت هاى خود را انجام دهد و در زندگى يك انجمن بزرگ حضور داشته باشد. از ما درخواست مى شود تا در باره منابع و ارزش هاى گروه و NA محلى خود و رابطه آن با هدف اصلى تفكر كنيم و رابطه شخصى خود با انجمن معتادان گمنام در كل را بررسى نماييم. زمانى كه در گروه خانگى خود فعال مى شويم و درك بهترى از معتادان گمنام پيدا مى كنيم، تازه توجه مان به سبد جلب مى شود و حتى گاهى آن را با ديده ترديد نگاه مى كنيم. كنجكاوى در مورد اينكه پول به كجا مى رود و خرج چه چيزهايى مى شود به خيلى از ما كمك مى كند تا درباره خدمات در NA و عملكرد آن چيز هايى ياد بگيريم. اما وقتى كه خدمتگزاران مورد اعتماد با همدلى و صداقت، با شك و ترديد ما برخورد كنند، ترس هاى ما از بين مى روند. ما تمركز خود را بر روى هدف اصلى نگه می ­داريم، نه فقط زمانى كه درباره منابع مان تصميم می ­گيريم، بلكه حتى زمانى كه براى ديگران توضيح می دهيم كه انجمن چگونه كار مى كند. ارتباط صادقانه و رُك كمك مى­كند تا هر يك از ما احساس امنيت و تعلق كنيم. در هر جلسه و هنگام گرداندن سبد، از ما درخواست می شود تا اين سنت را در نظر بگيريم. ياد آورى اينكه ما كاملاً متكى به خود هستيم، تعهدى نسبت به تازه واردان است. ما اطمينان حاصل مى كنيم كه NA هميشه غير وابسته باقى بماند و اينكه هميشه تنها لازمه عضويت در آن، تمايل به قطع مصرف باشد. ما متعهد مى شويم تا اطمينان حاصل كنيم كه NA در دسترس معتادى باشد كه درخواست كمك می ­كند. ما اين تعهد را به روش هاى مختلف بيان می ­كنيم، در نهايت بدين گونه سپاسگزارى خود را نشان می ­دهيم.

«کتاب اصول راهنما، روح سنت های ما،سنت هفت»

يك بيمارى حريص و طمع كار, NA در دسترس, ویرانه اعتیاد, انجمن بزرگ NA, تعهد به تازه وارد,

وبسایت رسمی انجمن معتادان گمنام ایران: https://na-iran.org

نرم افزار آدرس جلسات: https://meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام: https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت نام در تالار گفتگو: https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خطوط نواحی: https://phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات: https://na-iran.org/?p=354277

يك بيمارى حريص و طمع كار, NA در دسترس, ویرانه اعتیاد, انجمن بزرگ NA, تعهد به تازه وارد,

يك بيمارى حريص و طمع كار, NA در دسترس, ویرانه اعتیاد, انجمن بزرگ NA, تعهد به تازه وارد,

Visits: 40

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!