مراقبت نیروی برتر,فقط برای امروز 8 آذر

مراقبت نیروی برتر (فقط برای امروز 8 آذر)

مراقبت نیروی برتر,فقط برای امروز 8 آذر

معتقدیم که نیروی برتر از ما مراقبت خواهد کرد.

کتاب پایه

***

 

برنامه بر اساس این عقیده است که به کارگیری اصول ساده می تواند اثرات عمیقی را در زندگی ما ایجاد کند. یکی از این اصول این است که اگر درخواست کنیم، نیروی برتر از ما مراقبت خواهد کرد.

از آنجا که این اصل بسیار اساسی است، شاید مایل به نادیده گرفتن آن باشیم. اگر یاد نگیریم که این حقیقت روحانی را آگاهانه به کار بگیریم، ممکن است چیزی ضروری برای بهبودی خود، مانند نفس کشیدن برای زندگی را از دست دهیم.

چه اتفاقی می افتد وقتی خود را مضطرب و وحشت زده می یابیم؟ اگر به طور مداوم سعی در بهبود بخشیدن رابطه خود با نیروی برتر کنیم، مشکلی نخواهیم داشت.

به جای اینکه شتاب زده عمل کنیم، لحظه ای صبر می کنیم و به طور مختصر موارد خاصی در گذشته را به یاد می آوریم که نیروی برتر نسبت به ما توجه و مراقبت نشان داده است. این امر به ما اطمینان می دهد که نیروی برتر هنوز هم مسئولیت زندگی ما را بر عهده دارد.

سپس برای وضعیت کنونی راهنمایی و قدرت می خواهیم و با اطمینان از اینکه زندگی ما در اختیار خداوند است، به کار خود ادامه می دهیم.

کتابچه سفید ما می گوید: «برنامه ما مجموعه ای از اصول است». هر چه به طور مداوم تر سعی در بهبود بخشیدن سپاسگزاری آگاهانه خود از این اصول کنیم، برای اجرای آنها تمایل بیشتری خواهیم داشت.

***

مراقبت نیروی برتر,فقط برای امروز 8 آذر

فقط برای امروز: سعی می کنم رابطه آگاهانه خود را با نیروی برتری که از من مراقبت می کند، بهبود ببخشم.

Visits: 481

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!