رسيدن به توافق جمعى

 رسيدن به توافق جمعى, انسجام معتادان, تعامل خدماتی, اصول درخشانNA, مهارت های معتادان,

وقتى مسئوليت رهبرى بر عهده خدمت گزاران مورد اعتمادى مى افتد كه در اصول راهبردى ما ورزيده شده اند، اغلب مى بينيم مى شود به جاى مرسوم شدن دستورالعمل هاى انعطاف ناپذير و بحث هاى خشك در جلسات ادارى، به سمت نشست هايى برويم كه جاىِ گفت و گوى آزادانه، سعه صدر، همكارى، و رسيدن به توافق جمعى است.

ويژگى هاى رهبران تاثير گذار

رهبرى تاثير گذار، به نوعى تضمين كننده كيفيت بهتر خدمت رسانى در NA خواهد بود. شايد مهم ترين نقش رهبر تاثير گذار، اين است كه در به كار بستن اصول الگو باشد. مثلاً رهبران ما با پیروى از وجدان گروه چنان كه سنت دوم ايجاب مى كند، فروتنى شان را نشان مى دهند؛ يا وقتى طبق مفهوم پنجم و هشتم، ما را از چند و چون وظايفى كه بر عهده شان گذاشته شده آگاه مى كنند، درستكارى و مسئوليت پذيرى را تجسم مى بخشند. رهبران ما وقتى در به كار بستن اصول ثابت قدم هستند، آن درستكارى و رعايت گمنامى را كه در سنت دوازدهم از ما خواسته شده، عملاً به تجلى در مى آورند. يكى ديگر از ويژگى هاى بسيار مهم رهبرى، توانايى انتقال مؤثر اطلاعات بين مخاطبان گوناگون است. چنان كه در مفهوم هشتم آمده “ساختار خدماتى ما كاملاً به انسجام و مؤثر بودن ارتباطات مان بستگى مستقيم دارد.” نمايندگان خدماتى گروه، اعضاى شوراى منطقه و وكلا يا نمايندگان منطقه اى، همه نقش بسيار مهمى در شبكه ارتباطى نظام خدماتى ما دارند و اين امر را به بهترين وجه با ارائه گرارش هاى روشن و بدون ابهام در مورد كارهايشان نشان مى دهند.

هريك از اين پست هاى خدماتى مستلزم تعامل با دست كم دو سطح مجزاى خدماتى است، و دانش و تجربه افراد در هر يك از اين سطوح با هم فرق مى كند. به همين دليل، مهم است كه ما اعضايى را براى خدمت برگزينيم كه بتوانند مسائل را به روشنى توضيح بدهند و خوب گوش كنند. يكى ديگر از مهارت هاى مهم ارتباطى، ارزيابى ميزان اطلاعات و تجربه مخاطبان، و تعيين چگونگى انتقال اطلاعات بر مبناى همين ارزيابى است. ساير مهارت هاى رهبرى را هم نبايد از نظر دور داشت؛ مثلاً پاسخ گو بودن، درستكارى، صداقت، و توانايى تعليم و تشويق ساير اعضاء در مورد تصميم گيرى و فعاليت. ويژگى هاى يك رهبر تاثير گذار، هم بر اساس اصول برنامه ما تعريف مى شود و هم با توجه به وظايف مربوط به آن مسئوليت خدماتى. در گزينش اعضايى كه مى خواهند وظايف رهبرى را در خدمات NA بر عهده بگيرند، تمام اين ويژگى ها را بايد به دقت مورد نظر قرار داد.

(در NA رهبرى به معناى خدمت گزارى است، نه مقامى والاتر در عضويت)

چگونگى عملكرد، “سنت دوم “

انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد

انتخاب رهبر در هيأت هاى خدماتى ما، ممكن است گاهى دشوار باشد. شايد نامهربانه به نظر برسد كه عضوى را فقط به دليل تمايل به خدمت، سخت و موشكافانه مورد تحقيق قرار دهيم. مطابق با سنت دوازدهم، مفهوم چهارم ما را مُلزم مى كند كه ويژگى هاى رهبرى را به دقت مورد نظر قرار دهيم، حتى اگر اين كار احساس ناخوشايندى در ما ايجاد كند. اين نكته را نبايد از ياد ببريم كه قصد ما قضاوت در مورد ارزشِ رفقاى معتاد در حال بهبودى مان، در مقام عضو NA يا در مقام يك انسان نيست؛ فقط داريم توانايى آن ها را در مورد كارآمد بودن در مقام خدمت گزار مورد اعتماد، آن هم فقط در يك مسئوليت مشخص، ارزيابى مى كنيم. بسيارى از اعضاء در انجمن ما، در حكم نمونه هايى عينى و درخشان از اصول برنامه هستند و در عين حال از بسيارى از ويژگى هاى رهبرى برخور دارند. اگر مهارت ها و تجربه اين افراد متناسب با قابليت هاى لازم براى فلان مسئوليت بى متصدى نباشد، شايسته است بكوشيم تا آنان را در يافتن راه هاى ديگرى براى خدمت يارى دهيم. بر اثر سپردن يك پست خدماتى به عضوى كه چندان مناسب آن مسئوليت نيست، هم به خود آن عضو صدمه خواهيم زد و هم تلاش هاى خدماتى مان را به خطر خواهيم انداخت. ما قابليت ها را با مسئوليت تطبيق مى دهيم، و به اين ترتيب اصول را به شخصيت ها ترجيح مى دهيم و احساسات مان را هم در ابن كار دخيل نمى كنيم. از اين هم دشوارتر براى اكثر ما ترجيح دادن اصول به شخصيت ها به معناى رأى ندادن به دوست عزيزى باشد كه مى دانيم براى آن خدمت مناسب نيست. در پیروى از اصل گمنامى، ما تنها به كارى كه بايد انجام شود و قابليت هاى هر يك از نامزد ها توجه مى كنيم، و كسى را بر مى گزينيم كه براى آن كار از ديگران مناسب تر باشد. تك تك اين اعمال از روى وجدان ما در مقام فرد، كه گاهى هم دشوار مى شود، در حكم سنگ هاى زير بناى وجدان راستين گروه است.

(جزوه اصول و رهبرى در خدمات NA )

رسيدن به توافق جمعى, انسجام معتادان, تعامل خدماتی, اصول درخشانNA, مهارت های معتادان,

وبسایت رسمی انجمن معتادان گمنام ایران: https://na-iran.org

نرم افزار آدرس جلسات: https://meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام: https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت نام در تالار گفتگو: https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خطوط نواحی: https://phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات: https://na-iran.org/?p=354277

رسيدن به توافق جمعى, انسجام معتادان, تعامل خدماتی, اصول درخشانNA, مهارت های معتادان,

رسيدن به توافق جمعى, انسجام معتادان, تعامل خدماتی, اصول درخشانNA, مهارت های معتادان,

Views: 4

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!