جبران خسارت بدون توقع,فقط برای امروز 14 مهر,نتیجه جبران خسارت,بخشش خود,پاداش روحانی

جبران خسارت بدون توقع (فقط برای امروز 14 مهر)


جبران خسارت بدون توقع (فقط برای امروز 14 مهر)

جبران خسارت بدون توقع,فقط برای امروز 14 مهر,نتیجه جبران خسارت,بخشش خود,پاداش روحانی

«پیش بینی درباره جبران خسارت می تواند مانع بزرگی هم در تهیه فهرست و هم در پیدا کردن تمایل باشد.»

کتاب پایه

***

قدم هشتم از ما می خواهد برای جبران خسارت از همه افرادی که به آنها صدمه زده ایم، تمایل پیدا کنیم. وقتی به این قدم می رسیم، شاید از اینکه نتیجه جبران خسارت های ما چه خواهد بود، متحیر شویم. آیا مورد بخشش واقع می شویم؟ آیا از هر گونه احساس گناه مداوم رهایی می یابیم؟ یا آیا از سوی افرادی که به آنها صدمه زده ایم، تنبیه و شکنجه می شویم؟

اگر انتظار دریافت پاداش های روحانی قدم هشتم و نهم را داریم، باید از تمایل خود به طلب بخشش صرف نظر کنیم. اگر از کارکرد این قدمها انتظار نتیجه خاصی را داشته باشیم، احتمالاً از نتیجه بسیار دلسرد خواهیم شد. باید از خود بپرسیم آیا همه امید ما به بخشش از سوی طرف مقابل که از او جبران خسارت می کنیم، بسته شد. یا شاید امیدواریم بدهی ما از سوی طلبکار مهربانی که از شنیدن ماجرای بداقبالی ما اشک در چشمانش جمع می شود، بخشیده شود.

برای جبران خسارت صرف نظر از نتیجه آن باید تمایل داشته باشیم. جبران خسارت را می توانیم پیش بینی کنیم، اما نتایج آن را نمی توانیم پیش بینی کنیم. اگرچه ممکن است از سوی فردی که به او جبران خسارت مدیون هستیم، کاملاً بخشیده نشویم، اما یاد می گیریم که خود را ببخشیم. در این فرآیند، متوجه می شویم دیگر مجبور به تحمل بار سنگین گذشته نیستیم.

***

فقط برای امروز : از هر گونه پیش بینی درباره افرادی که به آنها جبران خسارت مدیون هستم، صرف نظر می کنم.

جبران خسارت بدون توقع,فقط برای امروز 14 مهر,نتیجه جبران خسارت,بخشش خود,پاداش روحانی

Visits: 233

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!