فقط برای یک روز پاک

اعتماد به نفس من بطور کامل از بین رفته بود، در NA به من گفته شد اصول ساده ای را رعایت کنم تا بتوانم پاک بمانم ؛ اصولی مانند: راهنما بگیرم، به جلسه بروم، مشارکت کنم، با مصرف کنندگان مواد مخدر رابطه ای نداشته باشم ، برای من همه ی این اصول رعایت شان ساده بود . ... ادامه مطلب

خدمت بهترین انگیزه برای پاک ماندن است

بعد از اتمام خدمت منشی در گروه ، هر جا که خدمتگزار مورد نیاز بود ، کاندید می شدم و خدمت های مختلف در گروه را یکی بعد از دیگری تجربه کردم ، در سال چهارم پاکی بعنوان رابط گروه به ناحیه خدماتی مان انتخاب شدم و با ساختار خدماتی NA بیشتر آشنا شدم  و اکنون که توانسته ام به کمک معتادان گمنام و با خدمت در آن 5 سال و یک ماه و سه روز پاک بمانم ،متوجه شدم ،  NA مانند یک اقیانوس بیکران است و هر چه بیشتر خدمت می کنیم ، مانند یک شناگر هستیم در این اقیانوس بی کران در حال شنا کردن و این مسیر خدماتی بی پایان است ، یک عضو می تواند انواع خدمات در معتادان گمنام را در صورت تمایل و تلاش تجربه نماید و از دید من خدمت بهترین انگیزه برای پاک ماندن است . ... ادامه مطلب