ترس ریشه ی بیماری اعتیاد

به نقطه ی پوچی و بی هدفی در زندگی رسیده بودم ، چرا که خودم هم خودم را باور نداشتم ، یاس تمام وجودم را فرا گرفته بود، ریشه ی اصلی بحران ها و مشکلاتی که در زمان دوری از مواد برایم به وجود آمد در رفتارهای تند و معتادگونه ام بود. ... ادامه مطلب

در جمع بودم ، ولی تنها

در واقع در جمع بودم ، ولی تنها ، و همین امر باعث می شد تا از دسترسی به ابزار بهبودی بی نصیب بمانم !ابزاری های بهبودی مانند ، داشتن راهنما ، همراهی با دوستان بهبودی ، مشارکت در جلسات و تخلیه افکار مخرب بیماری اعتیاد که در ذهنم بود ، مرور قدم ها ، خدمت در انجمن ، مطالعه نشریات انجمن و .... ... ادامه مطلب