یادآوری اولین روزهای بهبودی

بعد از چندین سال پی در پی و طولانی با تخریب فراوان اعتیاد و با دنیایی از ناامیدی و سرخوردگی و ناباوری وارد جلسات معتادان گمنام شدم. خیلی خوب اوایل پاکی ام را به خاطر می آورم ، چون روش های گوناگونی را برای پاک ماندن و قطع مصرف مواد مخدر ، امتحان کرده بودم ، ولی هیچ کدام برای من نتیجه ای نداشت . ... ادامه مطلب

واژه معتاد

غافل از این بودم که ریشه اعتیاد در وجودم نهفته است و مانند غولی خفته در حال بیدار شدن و پر و بال گرفتن است ، اوایل هفته ای یکبار مصرف می کردم و بعد طی مدت کوتاهی همین طور روزهای هفته پر شد و یک آن بخودم آمدم و دیدم هفت روز هفته در حال مصرف کردن بودم. ... ادامه مطلب