سبک کردن بار,فقط برای امروز 21 اسفند,حمل رنجش معتاد,خواهان آزادی از اعتیاد

سبک کردن بار (فقط برای امروز 21 اسفند)

سبک کردن بار,فقط برای امروز 21 اسفند,حمل رنجش معتاد,خواهان آزادی از اعتیاد


قضاوت درباره اشتباهات دیگران از ما افراد بهتری نخواهد ساخت، پاک کردن زندگی احساس بهتری به ما خواهد داد…

کتاب پایه

***

گاهی اوقات به چیزی ملموس احتیاج داریم تا به ما در درک عواقب ناشی از حمل و نگهداری رنجش کمک کند، شاید ندانیم که رنجش ها واقعاً چقدر مخرب هستند، فکر می کنیم: «پس چی، حق دارم عصبانی شوم» یا یکی دو تا کینه در دل دارم، اما ضرر آن را متوجه نمی شوم.

برای درک روشن تر از اثری که حمل رنجش بر زندگی ما می گذارد، کافیست تصور کنیم برای هر رنجش سنگی را حمل می کنیم، کینه ای کوچک مانند عصبانی شدن از فردی که بد رانندگی می کند، شاید به منزله سنگ ریزهای باشد.

تنفر داشتن نسبت به گروهی از افراد شاید به منزله سنگی بزرگ باشد، اگر واقعاً قرار باشد برای هر رنجش سنگی را به دوش بکشیم، مطمئناً از تحمل وزن آن خسته می شویم، در حقیقت، هر چه بار ما سنگین تر باشد، تلاش های ما برای تخلیه این بار جدیتر خواهد بود.

بار سنگین رنجش های ما از رشد روحانی ما جلوگیری می کند، اگر واقعاً خواهان آزادی هستیم، تلاش می کنیم تا حد امکان از تحمل بار اضافی رهایی یابیم، وقتی سبک می شویم، متوجه افزایش توانایی خود در بخشش انسانهای دیگر به خاطر اشتباهاتشان و بخشش خود به خاطر اشتباهات خود می شویم، روح خود را با افکار خوب، حرف های نیکو و خدمت به دیگران پرورش می دهیم.

***

سبک کردن بار,فقط برای امروز 21 اسفند,حمل رنجش معتاد,خواهان آزادی از اعتیاد

فقط برای امروز: برای برداشتن بار سنگین رنجش ها از روح خود تلاش می کنم.

Visits: 675

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!