جایی که دود هست,فقط برای امروز 25 آذر,دشمن اعتیاد فعال,دود و اعتیاد

جایی که دود هست (فقط برای امروز 25 آذر)


جایی که دود هست (فقط برای امروز 25 آذر)

جایی که دود هست,فقط برای امروز 25 آذر,دشمن اعتیاد فعال,دود و اعتیاد

از خود خشنودی دشمن اعضایی است که دارای مدت زمان پاکی چشم گیری هستند. اگر برای مدت زیادی از خود خشنود باقی بمانیم، فرآیند بهبودی متوقف می شود.

کتاب پایه

***

تشخیص از خود خشنود بودن در دوران بهبودی مانند مشاهده دود در یک اتاق است. وقتی حضور ما در جلسات کمرنگ می شود، ارتباط ما با اعضای تازه وارد کاهش می یابد یا روابط ما با راهنما حفظ نمی شود، این “دود” غلیظ می شود.

اگر از خود خشنودی ادامه پیدا کند، قادر به پیدا کردن راه خود از میان دود نخواهیم بود. تنها واکنش سریع ما می تواند از وقوع یک جهنم جلوگیری کند.

باید یاد بگیریم دود از خود خشنودی را تشخیص دهیم. در NA از همه حمایت های لازم برای انجام این کار بر خورداریم. باید وقت خود را با سایر معتادان در حال بهبودی بگذرانیم، زیرا آنها ممکن است از خود خشنودی ما را قبل از ما تشخیص دهند.

تازه واردها به ما یادآور می شوند که اعتیاد فعال چقدر دردناک میتواند باشد. راهنما به ما کمک می کند تمرکز خود را حفظ کنیم و از نشریات NA که به آسانی در دسترس است، می توان برای خاموش کردن شعله های کوچک که هر از گاهی به وجود می آیند، استفاده کرد. مشارکت منظم در بهبودی مطمئناً ما را قادر ساخت آن باریکه دود را قبل از اینکه به جهنمی بزرگ تبدیل شود، مشاهده کنیم.

***

جایی که دود هست,فقط برای امروز 25 آذر,دشمن اعتیاد فعال,دود و اعتیاد

فقط برای امروز : به طور فعال و کامل در بهبودی خود شرکت می کنم. تعهد من نسبت به بهبودی امروز درست مانند اوایل دوران بهبودی به قوت خود باقی است.

 

Visits: 899

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!