بهبودی و لغزش,از کتابچه سفید,معتادان گمنام,شدت بیماری اعتیاد

بهبودی و لغزش,از کتابچه سفید,معتادان گمنام,شدت بیماری اعتیاد


بهبودی و لغزش از (کتابچه سفید معتادان گمنام)

بهبودی و لغزش,از کتابچه سفید,معتادان گمنام,شدت بیماری اعتیاد

بسیاری از مردم تصور می کنند مفهوم بهبودی فقط مصرف نکردن مواد مخدر است. آنها لغزش را نشانه شکست کامل و پرهیز طولانی مدت را علامت موفقیت کامل می دانند. اما ما در برنامه بهبودی معتادان گمنام متوجه شده ایم که چنین برداشتی بسیار ساده انکارانه است. گاه لغزش برای عضوی که قدری با انجمن ما مربوط شده، ممکن است چنان تجربه تکان دهنده ای باشد که او را وادار به دنبال کردن جدی تر این برنامه کند. از طرف دیگر، بعضی از اعضا را هم دیده ایم که با وجود پرهیز دراز مدت، هنوز هم بر اثر ناصادقی و خودفریبی قادر نیستند از بهبودی کامل و پذیرش اجتماعی بهره مند شوند. با این همه، پرهیز کامل و مستمر در کنار هم راهی و همدلی با اعضای گروه های NA ، همچنان بهترین زمینه را برای رشد معتاد فراهم می کند.

با آن که معتادان در اصل همگی از یک سنخ هستند، اما در مقام فرد، شدت بیماری و سرعت بهبودی ما با یکدیگر تفاوت دارد. لغزش در مواردی ممکن است زمینه ای برای آزادی کامل فراهم کند. گاهی هم این آزادی تنها در صورتی دست یافتنی است که اگر سنگ هم از آسمان ببارد، با سماجت و عزمی راسخ دودستی به پاکی خود بچسبیم تا بحران بگذرد. معتادی که بتواند به هر شکلی، حتی برای مدتی کوتاه، از آن نیاز یا میل شدید به مصرف رهایی یابد و در برابر افکار غیرارادی و رفتار اجباری، از خود اختیار نشان دهد، به نقطه عطفی رسیده که شاید در بهبودی اش سرنوشت ساز باشد.

بهبودی و لغزش,از کتابچه سفید,معتادان گمنام,شدت بیماری اعتیاد

در این نقطه، گاهی احساس آزادی و استقلال واقعی بر لبه پرتگاه قرار می گیرد. با این که ظاهرا می دانیم هر چه داریم بر اثر اتکا به نیرویی برتر و کمک کردن و کمک گرفتن همدلانه از دیگران به دست آمده، باز هوس بیرون زدن از برنامه و دوباره سر خود زندگی کردن، ما را به سوی خود می کشاند. در دوران بهبودی، هیولاهای گذشته بارها به سراغ ما خواهند آمد. ممکن است باز احساس کنیم زندگی مان بی معنا، یکنواخت و کسل کننده شده است. ممکن است ذهن مان از تکرار این افکار تازه خسته شود و از لحاظ جسمی نیز بر اثر فعالیت های تازه مان از پا بیفتیم ؛ با این هد می دانیم که اگر این کارها را تکرار نکنیم .

 

Visits: 786

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!