بعضی روزها,شکرگزار انجمن,دعا آرامش,درس سخت اعتیاد,عشق به na

بعضی روزها…

بعضی روزها,شکرگزار انجمن,دعا آرامش,درس سخت اعتیاد,عشق به na

بعضی روزها از خواب بیدار می شوم و نمی توانم آنچه را که شکر گزارش هستم بیان کنم.

برخی روزها باید بارها و بارها دعا کنم.

روزهایی هم هست که زانو می زنم و هق هق کنان دعا می کنم، زیرا بدی ها بیشتر به چشمم می آیند تا خوبی ها. می دانم که این بیماری من است و بابت این آگاهی شکر گزارم.

بابت انسان هایی که درس های سختی به من یاد دادند هستم، حتی آنهایی که خیلی به من نزدیک هستند.

اما این درس ها مرا از دنیا خسته نخواهند کرد، زیرا هدف من عشق ورزیدن و بخشش است. بعضی از مردم مرا اذیت می‌کنند، اما نه به خاطر من به خاطر خودشان.

 شکر گزارم که از این طریق می توانم به آنها عشق بورزم و خودم را تا حد ممکن و معقول دوست داشته باشم.

از اینکه امروز توانایی تشخیص این را دارم که چه زمانی نیاز است تا برای حفاظت از خودم اقدام و عمل داشته باشم سپاسگزارم.

برای همه چیزهایی که از نیروی برترم (خداوند) و معتادان گمنام آموخته ام سپاسگزارم.

بعضی روزها,شکرگزار انجمن,دعا آرامش,درس سخت اعتیاد,عشق به na

شاون سی

Bay area news.

Mar/Apr 2019

Visits: 101

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!