به زبان خودشان

هر چه از این خانم پرسیدم که به کدام یک از این شهرهای چین نقل مکان کنم ، پاسخ داد فقط به APF برو من به شانگهای رفتم و با خانمی آشنا شدم که نه چینی بلد بود و نه انگلیسی صحبت می کرد ، ولی تصمیم گرفته بود پاک بماند. ... ادامه مطلب