انجمن,ایده بزرگ بهبودی,تسلیم ما در NA,NA ریسمان نجات

انجمن

ممکن است خدمت چیدن صندلی ها در جلسات یا تمیز کردن مکان برگزاری جلسه باشد. آن میتواند به معنای صحبت کردن با معتادی باشد که در حال رنج کشیدن بوده و یا دارد شرایط دشواری را تجربه می کند. خدمت همچنین می تواند رساندن شخصی به جلسه و یا انجام کاری باشد که در دیگران حس شامل بودن ایجاد نماید. زمانی که دستمان را برای کم کردن بسوی دیگری دراز می کنیم از شر خود مشغولیمان خلاص می شویم. خدمت دریچه ای به سوی دگرگونی و عشق بر روی ما باز می کند. هرچه بیشتر از خودگذشتگی نشان دهیم این کار برایمان آسان تر می شود و مزیت های آن بر ما آشكارتر میگردد. ... ادامه مطلب