گوش فرا دادن به صدای بهبودی ام

مهم تر از همه، متوجه شدم موضوع اصلی پیتزا نبود، موضوع خود من بودم که اکنون گزینه متفاوتی را برای پرداختن به چالش های زندگی دراختیار داشتم، سپس در مورد تمام دفعاتی که صدای اعتیادم مرا به سوی رفتارهای خودویرانگرانه سوق داده بود تعمق کردم. ... ادامه مطلب