پاک ماندن در شرایط سخت

روح و ذهن من که مانند پوسته سخت و کوچک یک صدف چروکیده شده است ، مثل قبل، دیگر برای امکانات و ایده های جدید قابلیت ندارند، اما همچنان تمایل به آنرا دارد ؛ مهم تر از آن اینکه من امروز به طور واقعی عشق را ابراز و دریافت می کنم. ... ادامه مطلب