سفر روحانی,بهبودی و مشارکت,رهایی از اعتیاد فعال,هارمونی بهبودی

سفر روحانی

فروتنی جایگزین خود مشغولی می شود. درک می کنیم که در تمام صحنه های زندگی نقش اول با ما نیست، اما تلاش های حمایت گرانه ما می تواند بر زندگی اطرافیان ما نقش بسزایی داشته باشد. هر قدر که بیشتر روحانیت ما افزایش یابد، بیشتر بخاطر زندگی مان و افراد حاضر در آن سپاسگزار خواهیم بود. هرقدر بیشتر در دنیای اطراف مان به خوبی ها توجه کنیم، بیشتر سپاسگزار نیرویی می شویم که ما را به این آگاهی رسانده است. زمانی که جسم، فکر و روح ما با یکدیگر در هارمونی باشند، تغییر در زندگی ما بخوبی مشهود است. ما قادر خواهیم بود تا در تعادل زندگی کنیم . ... ادامه مطلب