نجات در لحظه ی آخر

من دیگر نمی خواستم به آن مکان برگردم و دیگر هیچ کاری با آن مکان و آدم هایش نداشتم، آن روز، آغاز یک زندگی جدید برای من بود، وقتی به گذشته نگاه می کنم، می فهمم که خدا یک فرشته ی نگهبان را برای من فرستاده بود. ... ادامه مطلب