ذهن بیمار یک معتاد

ذهن بیمار یک معتاد مانند یک زمین آماده برای کاشتن ، همیشه مستعد کاشتن بذر وسوسه و لذت طلبی در خود می باشد ، بیماری اعتیاد ، پس از شانزده سال پاکی و در مسیر بهبودی بودن ، مرا به دورانی برد که سراسر خفت و خواری بود ، اما فقط لذت طلبی های آن زمان در ذهنم چرخ چرخ می زد و چیزی از مشکلات و دربدری های آن زمان ، در ذهنم یادآوری نمی شد . ... ادامه مطلب