انسجام و کارآمد بودن,مقام یک انجمن,اساسی ترین اصول NA

انسجام و کارآمد بودن

در مفهوم هشتم آمده : ساختار خدماتی ما به انسجام و کارآمد بودن ارتباطات مان بستگی دارد ، که می شود افزود که تقریبا همه چیز در معتادان گمنام به انسجام و کار آمد بودن ارتباطات ما بستگی دارد . از بهبودی شخصی گرفته تا وجهه ما نزد مردم، اتحادمان در مقام یک انجمن، در اختیار داشتن امکانات برای انتقال پیام، و بله، این که چه قدر به خدمت گزاران معتمدمان ، اطمینان می کنیم. ... ادامه مطلب