بیماری اعتیاد

چیزی که ما را معتاد کرده بیماری اعتیاد است نه مواد مخدر و نه رفتارهای ما ، بلکه فقط بیماری ما است. چیزی در دورن ما باعث می شود که نتوانیم مصرف مواد مخدر را کنترل کنیم. همین «چیز» خاص ما را مستعد می کند که در دیگر مراحل زندگی از روی وسوسه و اجبار عمل نماییم. چه زمانی می توانیم بگوییم که بیماری ما فعال است؟ وقتی که در دام وسوسه، اجبار، عادات خودمحورانه و چرخه بی پایانی که ما را بجایی جز فساد جسمی، روانی، روحانی و احساسی نمی رساند، گرفتار می شویم. ... ادامه مطلب
کلیپ قدم اول,آغاز فرآیند بهبودی,مفهوم بیماری اعتیاد,اعتیاد بیماری پیش رونده

کلیپ قدم اول

چیزی که ما را معتاد کرده بیماری اعتیاد است نه مواد مخدر و نه رفتارهای ما بلکه فقط بیماری ما است . چیزی در درون ما باعث می شود که نتوانیم مصرف مواد مخدر را کنترل کنیم همین چیز خاص ما را مستعد می کند که در دیگر مراحل زندگی از روی وسوسه و اجبار عمل نمائیم. ... ادامه مطلب