یک نگرش جدید

اقرار کردم که چه کسی هستم، ابزاری را یافتم که بتوانم انتخاب های متفاوتی داشته باشم، اندکی قدرت و توانایی داشت به زندگی ام بازمی گشت، پذیرش بیشتر منجر به پاکی بیشتر شد، من هر روز این را تمرین می کردم، زیرا تنها نقش من بود که می توانستم در آن تغییر واقعی را پیدا کنم، بجای سرزنش کردن خودم، از اشتباهاتم درس می گرفتم، پذیرفتم که یک انسان هستم و خدای علم و دانش نیستم، این یک تغییر عظیم در نگرش من بود. ... ادامه مطلب