واقعیت را بپذیر

هر چه جلوتر می رفتم ، دیدم نسبت به بیماری اعتیاد و علت بروز آن و سالهای سختی که در زمان اعتیادم فعالم سپری کرده بودم ، بازتر می شد ، قدم های دوازده گانه معتادان گمنام ، مانند یک فانوسی بود که در یک جاده تاریک ، راه را بمن نشان داد. ... ادامه مطلب