رابطه با خودمان,وجه مشترک اعتیاد,معتاد مصرف کننده,عصاره اعتیاد

رابطه با خودمان

ما بیشتر و بیشتر با خود واقعیمان احساس راحتی می کنیم. ما در دنیا دقیقا به همان شکلی که هستیم ظاهر می شویم. این آزادی قسمتی از وعده ای است که سنت سوم به ما داده است. برای اینکه تنها یک لازمه جهت عضویت وجود دارد - تمایل به قطع مصرف - و از آنجا به بعد به ما اجازه داده شده تا هر کسی که می خواهیم باشیم. دیگر لازم نیست دروغ بگوئیم تا پذیرفته شویم. ... ادامه مطلب