ارتباطات موثر در خدمات

همانطور که اکثر ما اقرار به این موضوع کردیم که در تنهایی هیچگاه نتوانستیم بهبودی خود را دنبال کنیم و یا اینکه در تنهایی محکوم به فنا هستیم، به همان صورت ساختار خدماتی ما نیز بدون ارتباطات موثر، هیچ گاه نمی تواند در جهت توسعه ی هدف اصلی کوشا بوده و پیام بهبودی را منتقل نماید. ... ادامه مطلب