معتاد ثروتمند اما از باطن فقیر

چون ثروت زیادی داشتم ، دیگر مانند قبل کار نمی کردم و بیشتر وقتم را به مصرف مواد مخدر اختصاص داده بودم ، کم کم چهره پلید اعتیاد روی صورتم نشست ، دوستان و همکارانم از من دوری می کردند ، یک روز در آینه به خودم نگاه کردم و احساس کردم چقدر زشت و پلید شده ام ، هر چه آینه در خانه بود شکستم تا دیگر نتوانم چهره زشت اعتیاد را در صورتم ببینم ، از دیدن خودم در آینه واهمه داشتم . ... ادامه مطلب