اعتياد تبعيض ندارد

سالهای زیادی از دوران زندگی ام را در نیروی پلیس ایالت مان مشغول به کار بوده ام و من یک دليل واقعی هستم که اعتياد تبعيض ندارد و حد و مرزی نمی شناسد، بیرون زندان به جلسه رفته بودم ، ولی می ترسیدم که مشارکت کنم و یا اینکه بقیه معتادان مرا بشناسند، این ترس ها مانع دریافت پیام شگفت انگیز بهبودی شدند . ... ادامه مطلب