فرار از بیماری اعتیاد

امروز یک سال و هشت ماه است من پاکم ، آرزوی یک روز پاکی داشتم،  راهنما گرفتم و فاکتور یار بازی ، توپ بازی و زمین بازی ، را برایم  توضیح داد ،برادرانم را یاد کردم که آنها مصرف کننده هستند و برای بهبودی ام خطرناک اند.مدتی است برادر کوچکم از زندان آزاد شده و نزد من آمده است ، با او صحبت کردم که دوستانم از NA امروز سراغم می آیند،  تا با هم به جلسه معتادان گمنام برویم ، گفت آیا من هم می توانم با شما بیایم! ... ادامه مطلب