عمل به گفته هایمان,مشارکت گذاشتن ترس,جهنم دوران اعتیاد فعال,پذیرش معتاد بودن,اعتیاد بیماری دردآور

عمل به گفته هایمان

درک می کنیم که درد و رنج می تواند بوجود آورنده رشد باشد و نه تهدیدی برای آرامش نویافته ما. آن طرف دیگر در می یابیم درد و رنج لزوما به معنای رشد نیست، بلکه ما را به سمت اقدام و عمل هل میدهد تا از درد و رنج تسکین یابیم. تمایل بیشتری پیدا می کنیم تا کارهای لازم جهت رسیدن به رهایی را انجام دهیم. هرقدر که تحمل ما برای درد کشیدن کمتر شود، نیاز به تغییر را زودتر حس خواهیم کرد. ... ادامه مطلب