هنگامی که بازگشتم

افکار وحشتناکی مرا از بازگشتن به جلسات باز می داشتند، یک انتخاب من این بود که زندگیم را در این وضعیت غیر قابل تحمل ادامه دهم و دیگر این که ایمان داشته باشم که از این بلایی که خودم برای خودم ساخته بودم، رهایی پیدا کنم، بالاخره غرور و نفسم را زیر پا گذاشتم، برگشتم و در جلسه نشستم. ... ادامه مطلب