مرگ ؛ فوت کردن و زندگی با سوگواری,عاقبت اعتیاد,دستاویزهای اوایل بهبودی

مرگ ؛ فوت کردن و زندگی با سوگواری

عشقی که به مشارکت گذاشته ایم . خانواده هایی که جزئی از آن بوده ایم جلساتی که شروع نموده و در آنها خدمت و مشارکت نموده ایم . همه و همه نوعی جبران خسارت بوده اند. راهی برای صلح نمودن با خودمان و دنیایمان. ما از بابت آنچه که داریم و آنچه که داشته ایم سپاسگزار بوده و بیش از اکثر مردم می دانیم که مرگ بدترین گزینه نیست. کسانی را دیده ایم که سرنوشتی بمراتب بدتر از مرگ داشته اند و شاید خودمان نیز آن را تجربه کرده باشیم ، برای برخی از ما , طی آن تسلیمی که بعد از دریافت یک خبر بسیاربد, تجربه می کنیم. در میابیم که بالاخره می توانیم ترس, خشم و به مرور چیزهایی که در زندگی ما را به بند می کشند رها نموده, درلحظه حضور داشته و آزاد شويم. ... ادامه مطلب