ساختار خدماتی چست و چه کاری انجام می دهد

تامین ، ایجاد و گردآوری منابع و آموزش و توسعه آن، تا بدین طریق نواحی بهتر مسئولیت های خود را انجام دهند و موجب حمایت، پشتیبانی و هماهنگی بین آنان و نقطه به اشتراک گذاشتن تجربیات نواحی شکل دهنده شود تا در آن نمایندگان نواحی و خدمتگزاران منطقه به تبادل نظر و مشورت پرداخته و از این طریق مصالح کلی انجمن را مد نظر قرار دهند. ضمنا : شورای منطقه نقطه اتصال و ارتباط موثر جامعه NA ایران با NA جهانی است. ... ادامه مطلب