مخمصه اعتیاد

با کمک NA امروز 26 سال است که از مخمصه اعتیاد فعال ، نجات یافته ام ، امروز دیگر حس خودکم بینی ندارم ، در اجتماع انسان موفقی هستم و در انجمن هم ، تمام توانم را در راه خدمت به اعضا و تازه واردین بنا گذاشته ام . ... ادامه مطلب