دستاویز

در واقع انجمن را مانند خانه ی خود می دانم ،چرا که تنها جایی بود که باعث پاک ماندن من گردید و خیلی ها را از اعتیاد فعال محفوظ داشته و کمک کرده است که انسان های بهتری باشیم. ... ادامه مطلب