تابلوی معرق کاری,دور باطل مصرف مواد,شخصیت اعتیادی,عوارض بیماری اعتیاد,لزوم بهبودی فردی

تابلوی معرق کاری

بهبودی من فقط یک مشت وقایع بی معنای تصادفی نیست. چه مشغول خدمت در کمیته ای باشم، چه اجرا کردن قدم دوازده یا فقط همین زندگی به روال برنامه، ارزش هایی در وجودم می یابم که لغزش با چیزی بیرونی را ناممکن خواهد کرد. زندگی من همچون یک تابلوی معرق کاری است، و معتادان گمنام در حکم سامان و اساس این تابلو. هر بار که در زندگی ام دقت می کنم می بینم تکه های دیگری به این تابلو افزوده می شود، و تصویر بزرگتری آشکار می گردد . و نیز، عظمت او که از این دسته ها، چنین زیبایی را به وجود آورده است: خداوندی که برایم آشناست. ۔ ... ادامه مطلب