لحظات

از طریق دعا و مراقبه به این تشخیص رسیده ام که تحت تسلط خودخواهی، خود شیفتگی و منیت خود قرار گرفته ام، با این حال، منیت من، مرا تعریف نمی کند، من این توانایی را دارم که از خواسته های خودخواهانه خود، چشم پوشی کنم و از طریق تمرین دعا و مراقبه، وارد حالتی از آزادی از وسوسه نفسانی شوم. ... ادامه مطلب