قدم های بی فایده,قدم های شش و هفت,نواقص در بهبودی,ارتقاء خویشتن پذیری,نواقص اخلاقی

قدم های بی فایده

اولین برداشت من از قدم های شش و هفت خیلی ساده بود. اگر آن ها را به کار گیرم، شخص متفاوتی خواهم شد با نفرتی که در اوایل بهبودی از خود ،داشتم جای تعجب نیست که بیشتر از هر چیزی دلم می خواست شخص دیگری باشم. ... ادامه مطلب