پذیرش

می توانم به جلسه na بروم و باز هم اقرار کنم که یک معتاد هستم، با دیگران همدردی کنم و برنامه را با کمک به یک معتاد دیگر به انجام برسانم ، بدین طریق می توانم شروع به پذیرش اعتیاد، خودم، دیگران و حتی زندگی ام بکنم ، من می توانم از زاویه بهتری به مشکلات زندگی که فقط مختص من هم نیست، نگاه کرده و به خاطر داشته باشم که زندگی مجموعه ای از اتفاقات می باشد. ... ادامه مطلب