همراه بهبودی من راهنما

همسر و فرزندانم خواب بودند ، به خاطر این که صدایم مزاحم آنها نشود بلافاصله گوشیم را برداشتم و در راهروی خانه شماره ی راهنمایم را گرفتم، با روی خوش از من استقبال کرد ،بعد از عذر خواهی و تشکر ، ماجرای پیش آمده را برایش تعریف کردم و گفتم تحت تاثیر بیماری اعتیاد به عادت های معتادگونه گذشته ی سیاه خودم برگشتم و بدجور به هم ریخته ام، چه کار کنم؟ ... ادامه مطلب