نوعی خرسندی خاموش,معتادان هم مصرفی,موهبت های دوران بهبودی,سنگ بنای بهبودی

نوعی خرسندی خاموش

انجمن ما در این کشور هنوز نوپاست. آشنایی با اعضای NA در جاهای دیگر برای ما بسیار مفید بوده است. شخصأ به این وسیله کسانی را یافته ام که با آنان احساس نزدیکی می کنم، چیزهایی یاد گرفته ام که می توانم عملا در زندگی ام به کار کیرم، و هدفی یافته ام که خلأ وجودی مرا پر کرده است. هر وقت خواستید به دیدار ما در نایروبی، کنیا بیایید، مقدمتان را گرامی میداریم. خداوند نگه دار معتادان گمنام باشد. ... ادامه مطلب