کلیدهای رهایی,برهه ای از بهبودی,مسئولیت بهبودی مان

کلیدهای رهایی

البته همیشه هم به این شکل نیست: ما کسانی هستیم که گرایش داریم تا چیزها را از راه سخت اش یاد بگیریم. اما وقتی که عضوی با دو سال پاکی به ما می گوید ، تجربه ای که ما در ده سال پاکی داشته ایم باعث شد که او اشتباه ما را تکرار نکند، در می یابیم که چه از نظر فردی و چه از نظر یک انجمن داریم، پیشرفت می کنیم و بهتر می شویم دانش به معنی استفاده از تجربیات گدشته جهت روبرو شدن با رو به راه های جدید است. وقتی که زندگی فعلی مان را با دوران اعتیاد فعال خود مقایسه می کنیم، لازم است به خاطر داشته باشیم که مهم این نیست که کجا بوده ایم، مهم این است که به کجا می رویم. البته اینکه در بهبودی کجای کار بوده ایم، سنگ زیربنای دانش ما است. ما از تجربه خود درس می گیریم و از آن جهت کمک به دیگران استفاده می کنیم. هر قدر که بهتر یاد بگیرم چطور صادقانه، بدون قضاوت و بدون نتیجه گیری از روی عجله به خود واقعی مان نگاه کنیم، دانش ما بیشتر و بیشتر می شود . ... ادامه مطلب