12 قدم

آری ما دور نمای امیدیم . ما نمونه های مشخص کارایی این برنامه هستیم . شادی ما از پاک زندگی کردن ، جاذبه ای برای معتاد در حال عذاب است .ما بهبود پیدا می کنیم تا پاک و خوشحال زندگی کنیم . به NA خوش آمدید ، در اینجا قدم ها به پایان نمی رسد ، قدم ها ، یک شروع تازه اند ! ... ادامه مطلب