دنیای این روزهای من

من سعی می کنم فعال بوده و در جستجوی روش هایی باشم که از طریق آنها بتوان دنیا را به مکان بهتری تبدیل کرد، با اطمینان می توانم بگویم که قبل از اینکه من پاک گشته و وارد این مسیر روحانی شوم، دنیا جای خوبی برایم نبود، اما امیدوارم که این روزها جای بهتری باشد، حتی اگر این بهبودی خیلی کم و نامحسوس به نظر آید، بنابراین من راه خود را در تمرین چگونه می توان» ادامه خواهم داد،این کار مرا تبدیل به انسان بهتری کرده و در عین حال دنیا را به جای بهتری تبدیل خواهد کرد. ... ادامه مطلب