آنچه اکنون مایه شادمانی من است NA ژاپن

آنچه اکنون مایه شادمانی من است NA ژاپن

وقتی NA در ژاپن راه اندازی شد، حتی خود اعضا هم باور نمی کردند در دوران بهبودی، زندگی عادی برای معتادان، مخصوصا زنان، ممکن باشد. همین طور که انجمن به بلوغ رسید، این عضو و دیگران به این درک رسیدند که برای معتاد در حال بهبودی، هیچ الگوی از پیش تعیین شده ای وجود ندارد.» ... ادامه مطلب