بیماری,رنج از بیماری اعتیاد,الگوی یک معتاد,نقطه تعادل اعتیاد

بیماری

ارزش هایمان را پیدا کرده و مفهوم زندگی کردن با آنها را می آموزیم. با گذشت زمان انتظارات مان را نسبت به آنچه که تصور می کردیم زندگی قرار بود باشد. با توقعاتی را که تصور می کردیم دیگران از ما دارند، رها نموده و برطبق ارزش هایی که در درون خود میابیم. زندگی می کنیم. همچنانکه واقعیت آن باشد. اما خیلی وقت ها احساسات با منطق همخوانی ندارند. ترس فرصت آن را به ما می دهد تا با شهامت عمل کنیم. وقتی می ایستیم، با مشکلات رو در رو شده چه را که هستیم میاموزیم در میابیم که دیگر مجبور نیستیم یا کامل باشیم و یا خود را از بین ببریم. آزاديم زندگی خود را برطبق انتخاب ها و برنامه ریزی های خود ادامه دهیم . ... ادامه مطلب