همراه با تازه واردان

مطالعه در مورد بهبودی، بخش بسیار مهمی از برنامه ماست، مخصوصاً هنگامی که جلسه یا عضو دیگری در دسترس نباشد، بسیاری از ما دریافته ایم که خواندن روزانه نشریات NA به ما کمک کرده تا مثبت اندیشی و تمرکز خود بر بهبودی را حفظ کنیم. ... ادامه مطلب