قدردان هدیه فروتنی

از طریق این تجربه آموختم که حتی در شدیدترین دردها من نباید بهبودیم را مسلّم فرض کنم و باید همچنان آموزش پذیر و فروتن باقی بمانم، خصوصیات زیربنایی اعتیاد مثل انکار، انزوا و به تعویق انداختن کارهایمان چیزهایی هستند که می توانند یک معتاد را از اتاقهای NA بیرون بکشند و به سوی لغزش ببرند، حتی یک معتاد متظاهر مثل من. ... ادامه مطلب